РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна Кожем'якіна

Анотація

Схарактеризовано сутність післядипломної світи в контексті неперервної освіти, з’ясовано методологічні підходи до розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти. 

Визначено, що неперервна освіта педагогів як особлива соціальна інституція повинна сприяти неперервній й успішній адаптації кожного педагога до змінних процесів сучасного життя в умовах постійно змінюваного суспільства і збільшення періоду трудової активності. Неперервність педагогічної освіти в Україні забезпечується, зокрема, через систему післядипломної педагогічної освіти, що функціонує натепер у векторах формальної, неформальної та інформальної освіти.

Більш детально приділено увагу характеристиці розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі підвищення кваліфікації, що ґрунтується на положеннях основних методологічних підходів до освіти дорослих: андрагогічного, аксіологічного, акмеологічного, системного, компетентнісного, праксеологічного підходів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кожем’якіна, І. В. (2018). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2903
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Володимирівна Кожем'якіна, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту

Посилання

Буренко В. М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. М. Буренко. – Київ, 2005. – 22 с.

Вашуленко М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2006. – 268 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 слів / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.

Вершловский С. Г. Образование взрослых в России : вопросы теории / С. Г. Вершловский [Электронный ресурс]: Режим доступа : http://znanie.org./docs/Versnl.html/.

Деркач Ю. Неформальна освіта як умова неперервного навчання молоді / Юлія Деркач // Вісник Львівського університету : [Серія педагогічна]. – 2008. – Вип. 23. – С. 17–22.

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008 – 1040с.

Концепція освіти дорослих в Україні / укл. : Л. Б. Лук’янова. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua

Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту : Тартус. гос. ун-т, 1974. – 219 с.

Махиня Н. В. Особливості освіти дорослих у країнах Європейського Союзу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Modernproblemsofeducationandscience», (м. Будапешт, 26-27 січня 2013). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://scaspee.com/6/post/2013/1/3.html.

Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук / Нелля Григорівна Ничкало // Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 1. – С. 7–20.

Олійник В. В. Проблеми реформування і розвитку післядипломної освіти / В. В. Олійник, А. С. Нікуліна // Післядипломна освіта в Україні – 2001. – № 1. – С. 6–9.

Павлик Н. П. Зміст поняття неперервна освіта : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми в системі освіти : загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»], (м. Київ, 25 травня 2016 р.). – Київ : НАУ, 2016. – С. 180–182. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://idp.nau.edu.ua/conference.html

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Н. Г. Протасова. – Київ, 1999. – 31 с.

Семеног О. М. Розвиток комунікативної культури вчителя у процесі неперервної педагогічної освіти / О. М. Семеног // Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів : колективна монографія / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, О. М. Семеног, С. Б. Пономаревський, Т. В. Іванова, О. М. Боровік, О. А. Грищенко, О. В. Тринус, О. С. Падалка. – Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – С. 112–182.

Сидоренко В. В. Розвиток педагогічного акмепрофесіогенезу в умовах формальної і неформальної післядипломної освіти / В. В. Сидоренко // Теорія та методика професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів : акмеологічні аспекти : монографія / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 516 с.

Юсупов И. М. Психология взаимопонимания / И. М. Юсупов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1991. – 192 с.