ЄВРОПЕЙСЬКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Іванівна Куценко

Анотація

Автором представлено аналіз і визначення пріоритетних для вітчизняної теорії і практики аспектів іншомовної освіти майбутніх фахівців дошкільної галузі з метою імплементації їх у практику українських закладів педагогічної освіти. Уточнено сутність поняття «іншомовна компетентність» у контексті документів в європейському освітньому вимірі. Установлено, що європейські підходи і практика знайшли своє відображення у вітчизняній практиці навчання іноземним мовам в українських педагогічних закладах. Визначено, що до особливостей прояву європейських аспектів іншомовної освіти належать: застосування особистісно орієнтованого підходу, який уможливлює створення психологічного комфорту майбутніх вихователів у процесі оволодіння іноземною мовою; упровадження аксіологічного підходу, що вможливлює побудову освітнього процесу на ціннісних орієнтаціях студентів; застосування ІКТ для підвищення якості забезпечення іншомовної освіти у педагогічних вишах; запровадження дистанційних курсів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Куценко, Т. І. (2018). ЄВРОПЕЙСЬКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2907
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Іванівна Куценко, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Тараса Шевченка

викладач

Посилання

Мельник Н. І. Іншомовна компетентність як пріоритетний напрям у змісті професійної підготовки педагогів у країнах Європи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [«Іншомовна освіта педагога : виклики, проблеми, перспективи»], (м. Київ, 5 листоп. 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 201–207.

Мельник Н. І. Іншомовна освіта як умова професіоналізації педагогів у країнах Європи : Європейська кваліфікаційна рамка : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції [«Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм : проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів»]. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – http://pedtvor.npu.edu.ua/images/fbfiles/files/51_Meljnyk.pdf

Council conclusions on early childhood education and care: Providing all our children with the best start for the world of tomorrow. – Council of the European Union, 2011. – Retrieved from 1/08/2011 from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do.uri=OJ:C:2011:175:0008:0010:EN:PDF.

Improving the quality of teacher education. – European Commission, 2007. – Retrieved from http://ec.europa.eu/education/com392_en.pdf.

Caena Francesca, Literature review Teachers’ core competences: requirements and development. – Education and Training 2020, Thematic Working Group «Professional Development of Teachers», EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture. – Lifelong learning: policies and programmer School education; Comenius, April, 2011. – 28 p.

Competence Requirements in Early Childhood Education and Care: Final Report. – Public open tender EAC 14/2009 issued by the European Commission, Directorate-General for Education and Culture. – Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534599.pdf

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

Клобукова Л. П. Лингвометодические основы обучения иностранных студентов нефилологических гуманитарных факультетов речевому общению на профессиональные темы : дис. … докт. пед. наук / Л. П. Клобукова. – Москва, 1995. – 385 с.

Варзацька Л. Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованої освіти / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово. – 2006. – № 4. – С. 15–25.

Плигин А. Концепция и личностно-ориентированная технология обучения иностранным языкам // [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www. multikulti. ru/Strategy/info/Strategy_info_243. Html

Каптерев П. Ф. История русской педагогии / П. Ф. Каптерев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2004. – 560 с.

Ритікова Л. Л. Аксіологічний потенціал змісту дисципліни «іноземна мова» для студентів аграрного ВНЗ / Л. Л. Ритікова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2014. – Вип. 199 (1). – С. 316–321.

Стрельченко Л. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії / Л. В. Стрельченко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 126–132.