ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНА ПІДГОТОВКА ЯК ПРАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віктор Володимирович ДЕМ’ЯНЮК

Анотація

В роботі розкрито зміст феномену профе-сійно-ціннісної підготовки як специфічної сис-теми навчально-виховної роботи. Показано, що професійно-ціннісна підготовка передбачає за-стосування аксіологічного підходу, у межах яко-го принципове значення мають позитивно-творчі цінності, а також заохочується форму-вання вмінь якісного вибору цінностей студен-том, розвиток його духовного, морального і творчого начал. Обґрунтовується думка, що специфіка професійної діяльності очевидно має визначальний характер для формування індиві-дуальних, особистісних якостей – в тому числі системи цінностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕМ’ЯНЮК, В. В. (2018). ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНА ПІДГОТОВКА ЯК ПРАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3034
Розділ
Статті
Біографія автора

Віктор Володимирович ДЕМ’ЯНЮК, Національний університет водного господарства та природокористування

заслужений працівник освіти України, директор Рівненського економіко-технологічного коледжу

Посилання

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: [посібник]. Київ: МАУП, 2000. 312 с.

Ткачова Н.І. Формування особистості учня у навчально-виховному процесі. Харків: Основа, Тріада+, 2007. 208 с.

Ерошенкова Е.И. Аксиологические ориентиры образовательной реальности: от истоков к современности профессионального образования. Гаудеамус. 2016. № 4. С.9–14.

Воденникова Л.А. Значение профессиональных ценностных ориентаций в подготовке компетент-ных педагогов-дефектологов. Современная выс-шая школа: инновационный аспект. 2013. № 2. С. 83–86.

Каранфилова Е.В. Философские стратегии в цен-ностно-нормативной парадигме общества. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 107(4). C. 244–247.

Шемигон Н.Ю. Криза фундаментальних норм суспільної та індивідуальної свідомості. Інтенсифікація професійної підготовки студентів у навчальних закладах гуманітарної спрямованості: зб. наук. праць. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Харків: Принт Дизайн, 2003. С. 185–190.

Шемигон Н.Ю. Роль ціннісних орієнтацій у процесі підготовки майбутніх вчителів. Проблеми оновлення змісту та методів навчання у закладах освіти: зб. наук. праць. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Харків–Луганськ: СтильІздат, 2003. С. 178–184.