РИЗИКИ ПЕРЕРИВАННЯ СТУДЕНТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНЮВАННЯ НА РІВНІ КОРИСТУВАЧА ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Маріола МІРОВСЬКА

Анотація

На підставі аналізу як окремих випадків, так і статистичних даних трьох закладів вищої освіти щодо відрахування чи переведення студента на вечірню/заочну форми навчання було встановлено, що навчання студента у закладі вищої освіти є нестабільним процесом, який несе у собі численні ситуативні ризики незавершення процесу навчання. Ситуативна обумовленість такого ризику пов'язана перш за все із фінансовою несамостійністю студента, його особливостями вікового розвитку, де пріоритетом виступає зорієнтованість на перехід в самостійне життя при несформованих для цього особистісних та економічних ресурсів, а також на вибір шлюбного партнера, що вимагає часових затрат, знижуючи тим самим його ресурси для реалізації завдань навчального процесу а також станом його родини як основного гаранта його навчання у закладі вищої освіти. Проведений аналіз документів ЗВО показав, що більший відсоток відрахувань студентів відмічається у ситуаціях їх навчання за власні кошти. Ситуація відрахування, як правило, наступає після численних пропусків занять студентом, а остаточною межею виступає сесія. Аналіз ведення випадків студентів показав, що ситуацію відрахування можна упередити через врахування соціальної ситуації студента на момент його вступу до ЗВО і здійснення інституційного управління щодо виявлених чинників ризику а також інформування студента про його можливості та форми підтримки.

Новизною роботи є представлення методу ведення випадку як двостороннього процесу оцінки та підтримки студента в процесі його навчання. Перспективними питаннями розвитку закладу вищої освіти в умовах становлення інформаційного суспільства має стати заходи по розширенню системи підтримки студента на основі вивчення його потреб та запитів, створення простору для саморозвитку та самоорганізації, введення кейс-менеджменту як на рівні організації так і окремого випадку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МІРОВСЬКА, М. (2018). РИЗИКИ ПЕРЕРИВАННЯ СТУДЕНТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ОЦІНЮВАННЯ НА РІВНІ КОРИСТУВАЧА ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3038
Розділ
Статті
Біографія автора

Маріола МІРОВСЬКА, Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща)

доктор наук гуманістичних в галузі педагогіки, ад’юнкт (помічник професора), керівник департатменту праці соціальної та публічного здоров’я

Посилання

Міровська М. Потреби та запити студента закладу вищої освіти України в умовах сучасності. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2018. № 4 (7). URL: http://am.eor.by/index.php/gallery/126-vipusk-4-7-2018.

Mirowska M. Case management (zarządzanie przypadkiem) jako technologia przyszłości w szkole wyższej. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 6(70). С. 108–116.

Міровська М. Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. №6 (80). С. 36–45

Мирончук Н. М. Особливості адаптації студентів вищих навчальних закладів до змінених умов життєдіяльності. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ, 2013. Вип. 79. С. 82–85.

Першина А.В. Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ. Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: Міжнародний науковий форум. 2011. Вип. 5. С. 124–135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2011_5_16.

Овчарук В.Г., Овчарук В.В. Формування здоров’язберігаючого середовища для студентів ВНЗ. 2012. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13657

Голярдик Н.А. Практичні рекомендації щодо психологічної підтримки студентів, які потерпають від негативної конкурентної поведінки у студентському довкіллі. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія Психологічні науки. 2015. №1. С. 43–55.

Рогачова Т. Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання. Психологія і особистість. 2016. № 2 (10). Ч. 2. С. 228–236.

Іванюк І.Я. Адаптація студентів з обмеженими можливостями в умовах інтегрованого навчання. Збірник наукових праць. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2009. № 6(8). С. 24–32. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/141.

Бабак К.В. Психологічних супровід професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ. Проблеми сучасної психології. 2015. №2(8). С. 28–33.