БІЗНЕС-ФОРУМ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Іванівна НЕСТУЛЯ

Анотація

У статті на основі аналізу наукових досліджень та власного практичного досвіду проведення бізнес-форумів визначено поняття бізнес-форуму як форми організації навчання майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямованої на формування їх лідерської компетентності. Запропоновано програму Міжнародного бізнес-форуму «Територія успіху. Бізнес та освіта: стратегічне партнерство», проведеного на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». З’ясовано складові бізнес-форум як форми організації навчання майбутніх бакалаврів з менеджменту, спрямованої на формування їх лідерської компетентності: інформаційна, практико-орієнтована, інтерактивна, лідерсько-управлінська, організаційна та комп’ютерно-орієнтована.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
НЕСТУЛЯ, С. І. (2018). БІЗНЕС-ФОРУМ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3039
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Іванівна НЕСТУЛЯ, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, директор навчально-наукового інституту лідерства

Посилання

Артьомова І.В. (2015). Інноваційна діяльність університетів України: аналітичний огляд. Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Вип. 1. Ужгород. 158 с.

Вітвицька С.С. (2006). Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури. 384 с.

Коджаспирова Г.М. (2007). Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. 2-е изд. Москва: Айрис Пресс. 256 с.

Колеснік Ю.Ю. (2018). Використання нетрадиційних форм навчання в процесі екологічного виховання молодших школярів. Young Scientist. № 1(53). С. 317–322.

Кононец Н.В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. … д-ра пед. наук. Полтава. 473 с.

Кузьмінський A.I. (2005). Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ: Знання. 486 с.

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. (2006). Не совсем обычный урок : практическое пособие для учителей и классных руководителей, студентов средних и высших педагогических заведений, слушателей ИПК. Воронеж: Лакоценин С. С. 175 с.

Максимюк С.П. (2005). Педагогіка: навч. посіб. Київ: Кондор. 667 с.

Малафіїк І.В. (2009). Дидактика : навч. посіб. Київ: Кондор. 406 c.

Мойсеюк Н.Є. (2007). Педагогіка : навч. посібник . 5-те вид., доповнене і перероблене. Київ: Мойсеюк В.Ю. 656 с.

Хуторской А.В. (2001). Современная дидактика: учебн. для вузов. СПб.: Питер. 544 с.

Чайка В.М. (2011). Основи дидактики: навч. посіб. Київ: Академвидав. 238 с.

Територія успіху. Бізнес та освіта: стратегічне партнерство (2018). Puet.edu.ua. URL: http://puet.edu.ua/uk/teritoriya-uspihu-biznes-ta-osvita-strategichne-partnerstvo.

Міжнародний бізнес-форум у ПУЕТі: стратегічні дискусії, історії успіху, неоціненний досвід (2018). Coop.com.ua. URL: http://www.coop.com.ua/ru/news/393.