НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Сергіївна ФЕДЯЄВА

Анотація

У статті проаналізовано стан та завдання щодо формування управлінської діяльності у майбутніх економістів. Розкрито особливості успішності реалізації магістерських програм за спеціальностями: управління та адміністрування, менеджмент та адміністрування. 

Доведено, що ступінь успішності залежить від багатьох чинників, як один із провідних – визначено ефективне науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу на економічних факультетах. Обґрунтовано  ключові компетентності майбутніх управлінців:   концептуальне мислення, дієвість та результативність; стійкість та емоційна зрілість; зосередженість на майбутньому; уміння формувати корпоративну культуру; уміння приймати рішення; упровадження змін та інновацій у роботу організації; розробка стратегій та планування; управління економічним процесом у контексті поточних економічних реформ; уміння використовувати методи мотивації персоналу; управління підприємством, відділом, організацією у контексті парадигми лідерства.

У досліджені визначено найбільш значущі шляхи формування викладачами  управлінської діяльності в процесі професійної підготовки студентів: постійна робота над змістом освіти – відповідність його світовому та європейському рівню; оволодіння студентами базовими компетентностями в сфері управління, сучасне науково-методичне забезпечення освітнього процесу на економічних факультетах; поєднання теоретичного, практичного і наукового блоку підготовки управлінських кадрів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФЕДЯЄВА, М. С. (2018). НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3041
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Сергіївна ФЕДЯЄВА, Херсонський державний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Посилання

Закон України «Про вищу освіту» (2014). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Бурдіна С.В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США. Луганськ, 2008. 20с.

Ельбрехт О.М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Канади, США: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2010. – 42с.

Економічний енциклопедичний словник / За ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. Т.2. 568с.

Кремень В.Г., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Філософія управління. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. Харків: НТУ «ХПІ», 2008. 524с.

Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура: монографія / За ред. В.Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2008. 472с.

Чумаченко О.В. Проблеми визначення категорії «управлінський персонал підприємства» та його класифікація. Економіка та управління підприємствами. 2011. № 2. С. 57–62.

Принципи організації А. Файоля. URL: https://pidruchniki.com/15290527/menedzhment/printsipi_organizatsiyi_fayolya

Національний освітній глосарій: вища освіта / За ред. В.Г. Кременя. – Київ: Плеяди, 2014. 100 с.