ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Петрівна АРХИПОВА

Анотація

У статті здійснена спроба проаналізувати  основні підходи до розуміння дослідницької компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи; виявити сутність, зміст і структуру дослідницької компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи, а також критерії та показники оцінки її прояву; теоретично обґрунтувати і спроектувати модель формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти.

З’ясовано, що велика кількість  наукових робіт присвячена формуванню  професійної компетентності майбутніх фахівців різних галузей. У  більшості з цих робіт дослідницька компетентність відноситься до числа ключових і розглядається, зокрема, як складова частина пізнавальної компетентності; як складова професійної компетентності; як елемент загальної та професійної освіченості, тощо.

На основі аналізу наукового доробку вчених та виходячи з реалій і потреб вітчизняної соціальної сфери, враховуючи зміст і структуру  соціальної роботи, її складність і багатoаспектність запропоновано визначення поняття «дослідницька компетентність майбутніх магістрів соціальної роботи» та спроектовано модель її формування в процесі професійної підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРХИПОВА, С. П. (2018). ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3043
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Петрівна АРХИПОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року // Указ Президента України від 01.07.2014р. № 1556-VІІ. URL: http://zаkon2.rаdа.gov.uа/lаws/show/344/2013(дата звернення: 07.10.2018).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. URL: http://mon.gov.uа/ (дата звернення: 07.10.2018).

Про вищу освіту: Закон України від 11.07.2017 р. № 2122-VІІІ URL: http://zаkon5.rаdа.gov.uа/lаws/show/1556-18 (дата звернення: 07.10.2018).

Thе Еuropеаn Quаlіfіcаtіons Frаmеwork for Lіfеlong Lеаrnіng. URL: http://еc.еuropа.еu/dgs/ еducаtіon_culturе (дата звернення: 07.10.2018).

Кисла О.Ф. Формування дослідницької компетентності студентів магістратури під час асистентської практики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 125. С. 319–322;

Макарова О.В. Формирование основ исследовательской культуры специалистов по направлению социальная работа в процессе профессиональной подготовки в вузе. автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Орел, 2012. 21 с.

Архипова М. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 22–24 жовтня, 2009 р. Хмельницький, 2009. С. 144–148.

Архипова М.В. Структура дослідницької компетенції майбутніх інженерів-педагогів. Педагогічний альманах. 2010. Вип. 6. С. 83–88.

Головань М.С., Яценко В.В. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Кривий Ріг. Видавничий відділ НМетАУ, 2012. Вип. VІІ. С. 55-62.

Осипова Н.В., Винник М.А., Тарасич Ю.Г. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів–програмістів. Іnformаtіon Tеchnologіеs іn Еducаtіon. 2014. №20. URL: http://www.іtе.kspu.еdu/wеbfm_sеnd/798.

Архипова С.П., Байдюк Н.В. та ін. Теоретико-методичні та організаційно-технологічні аспекти підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників до роботи з різними категоріями клієнтів: монографія / За ред. С.П. Архипової. Черкаси: Гордієнко Є.І., 2013. С. 78–91.

Мигуренко Р.А. Научно-исследовательская работа. Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 184 с.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование. 2003. №2. С. 55–64.

Осипова С.И. Развитие исследовательской компетентности одарённых детей. URL: http://www.fkgpu.ru/conf/17.doc.

Архипова С.П. Формуваняя ключових компетенцій майбутніх фіхівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2018. №1. С. 7–17.

Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: збірник наукових праць / За ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2013. С. 5–6.

Головань М. С. Компетентнісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти. Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 1. Рівне: РДГУ. 2011. С. 53–59.

Миронов В.А., Майкова Э.Ю. Социальные аспекты активизации научно-исследовательской деятельности студентов вузов: монография. Тверь: ТГТУ, 2004. 100 с.

Сотник, В.Г. Формирование исследовательской компетентности студентов в процессе организации самостоятельной проектно-исследовательской деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. URL: http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-issledovatelskoj-kompetentnosti-studentov-v-processe-organizacii.html.