ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Львівна ІЛЬЄНКО

Анотація

У статті проаналізований процес формування компонентів конкурентоспроможності майбутніх економістів під час навчання в ЗВО, зокрема потребово-мотиваційного, когнітивно-операційного й рефлексивно-оцінного компонентів, що входять до змісту цієї конкурентоспроможності. Розглянуто докладно роль і значення потребово-мотиваційного компонента в навчанні майбутнього фахівця муніципальної економіки в технічному університеті. Зазначено, що принципи формування кожного з компонентів конкурентоспроможності у межах теоретично обґрунтованої системи було визначено на засадах студентоцентрованого навчання; упливу на когнітивну, афективну, психомоторну сфери особистості, а також актуалізації загальних компетенцій майбутнього фахівця. Виявлено завдання формування потребово-мотиваційного компонента конкуренто-спроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки, запропоновано вправи з активізації мотиваційного потенціалу особистості, представлено організаційні форми із формування зазначеного компонента (методи і засоби, зокрема аудіовізуальні й автоматизовані тощо).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІЛЬЄНКО, О. Л. (2018). ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3046
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Львівна ІЛЬЄНКО, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Посилання

Закрасняна Т.В. Проблема формування мотивації навчальної діяльності студентів-перекладачів. Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на факультеті перекладачів» (22 квітня 2008 року) / За ред. В.В. Кудіної. Київ: КНЛУ, 2008. С. 80–89.

Занюк С. Психология мотивации: Теория и практика мотивирования. Мотивационный тренинг. Київ: Ника-Центр: Эльга-Н, 2001. 352 с.

Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособ. для учителя. М.: Просвещение, 1983. 96 с.

Олішевська К.О. Мотивація студентів до навчання у ВНЗ. Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на факультеті перекладачів» (22 квітня 2008 року) / За ред. В.В. Кудіної. К. : КНЛУ, 2008. С. 63-70.

Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность»: лекции, практ. занятия, задания для самостоятельной работы. Киев: Миллениум, 2004. 521с.

Швалёва А.В. Развитие профессиональной направлености личности студентов технических специальностей: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Оренбург, 2007. 219 с.

A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Editors: Lorin W. Anderson, David Krathwohl; contributors, Peter W. Airasian ... [et al.], 2001. New York : Longman. 352 p.