ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Германівна КОЛОМІЄЦЬ
Людмила Зиновіївна ПАКУШИНА

Анотація

У статті розкрито важливість підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи до ведення професійної документації. Представлено варіант навчання майбутніх бакалаврів соціальної роботи в межах дисципліни «Ведення професійних документів» до змісту якого включено: 1) теоретичну складову – це ознайомлення студентів із рядом нормативно-правових актів, що регламентують особливості оформлення і ведення як типових, так і профільних документів соціальних установ, а також вирішення ситуаційних задач у ході практичних занять та навчальних тестових завдань під час самостійної роботи; 2) практичну складову – це проведення кількох занять на базі соціальних установ де студенти мають змогу спостерігати за процесом оформлення справжньої фахової документації й таким чином закріпляти на практиці отримані теоретичні знання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОЛОМІЄЦЬ, О. Г., & ПАКУШИНА, Л. З. (2018). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3047
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Германівна КОЛОМІЄЦЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор философських ннаук, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Людмила Зиновіївна ПАКУШИНА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

Посилання

Кулешов С.Г. Загальне документознавство: навч. посібник. Київ: Києво-Могилянська академія, 2012. 123 с.

Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. 3-тє вид., стер. Київ: НАДУ, 2011. 168 с.

Пивоварова В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова українська мова: навч. посіб. Харків: Право, 2008. 120 с.

Єрескова Т.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Ведення професійних документів» (для бакалаврів). Київ: МАУП, 2016. 33 с.

Балдинюк О.Д. Ведення професійної документації як важлива складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. URL: https://dspace.udpu.edu.ua//jspui/bitstream/6789/3788/1/Vedennia_profesiinoi_dokumentatsii_yak_vazhlyva_skladova_profesiinoi_pidhotovky_maibutnik_sotsialnykh_pratsivnykiv.pdf (дата звернення: 16.07.2018р.).

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003, затверджено Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0055609-03/page

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15.

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06.

Порядок ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4591643-08.

Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг): Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.07.2016 № 762. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-16.

Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах: Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-18#n13.