СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ ІМЁНАЎ НЯМЕЦКАГА ПАХОДЖАННЯ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ АНТРАПАНІМІЦЫ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Святлана Сяргееўна МАСЛЕНІКАВА

Анотація

У артыкуле ў алфавітным парадку змяшчаюцца выяўленыя намі ўкраінскія і беларускія імёны нямецкага паходжання разам з іх фанетычнымі, граматычнымі, словаўтваральнымі варыянтамі і жаночымі формамі. Апісваецца іх этымалогія, падаюцца этымоны ў нямецкай ці старажытнаверхненямецкай мовах.

Ажыццяўляецца спроба супастаўлення імёнаў нямецкага паходжання ва ўкраінскай і беларускай мовах, асабліва частотнасці іх ўжывання ў абедзвюх мовах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАСЛЕНІКАВА, С. С. (2018). СУПАСТАЎЛЯЛЬНЫ АНАЛІЗ ІМЁНАЎ НЯМЕЦКАГА ПАХОДЖАННЯ ВА ЎКРАІНСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ АНТРАПАНІМІЦЫ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3049
Розділ
Статті
Біографія автора

Святлана Сяргееўна МАСЛЕНІКАВА, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы

дацэнт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рамана-германскай філалогіі

Посилання

Станкевіч А.А. Мова і грамадства: міжмоўныя кантакты і лексічнае ўзаемадзеянне ў беларускіх народных гаворках. Мінск : РІВШ, 2012. 220 с.

Муромцева О.Г., Скачкова В.В. Украïнсько-німецькі мовні контакти. Украïнська мова. Енциклопедія. Київ: Украïнська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. С. 682–683.

Бірыла М.В. Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў (рускай, украінскай, польскай). Мінск: Выд-ва АН БССР, 1963. – 58 с.

Яшкін І.Я. Слоўнік беларускіх імёнаў. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. 136 с.

Усціновіч А.К. Слоўнік асабовых уласных імён / Навук. рэд. А.А. Лукашанец. Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. 240 с.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: словнік-довіднік / За ред. В.М. Русанівського. Киïв: Наукова думка, 2005. 136 с.

Köbler G. Althochdeutsches Wörterbuch. 2014. 6. Aufl. [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: http://www.koeblergerhard.de/ahdwbhin.html. – Дата доступу: 03.04.2018.

Der Duden in zwölf Bänden. Das Herkunftswörterbuch. Band 7. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2006. 960 S.

Масленікава С.С. Імёны нямецкага паходжання ў сучаснай беларускай антрапаніміцы. Роднае слова. 2017. № 11. С. 42–43