ПРАКТИЧНА РИТОРИКА ЛІДЕРА: МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна СИМОНЕНКО

Анотація

Статтю присвячено одній із актуальних проблем теорії та практики навчання, а саме питанню про формування риторичної компетентності лідера на етапі навчання на рівні бакалаврату за спеціальністю «Політична філософія». Запропоновано новий погляд на політичну риторику як окрему галузь наукових досліджень. Вказано на декілька основних технологій, які зумовлюють актуальність риторичного аспекту політичної діяльності (технологію подвійних стандартів, рефреймінгу, міфологізації). Проаналізовано рівень мовленнєвої вправності слухачів та їхню практичну компетентність щодо побудови політичної промови, розроблено структуру та зміст тренінгового заняття для студентів з практичної риторики, визначено ефективні завдання, що уможливлюють розвиток критеріїв цілісного утворення, яким є практична риторика лідера. Зокрема вказано, що структура тренінгового заняття нараховує декілька основних складових, а саме: форсинг, риторичний практикум, формулювання завдань для самостійної роботи та рефлексію.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИМОНЕНКО, Т. В. (2018). ПРАКТИЧНА РИТОРИКА ЛІДЕРА: МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3052
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Володимирівна СИМОНЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Посилання

Розенфельд Ю.М., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. Політологія: підручник. Харків: Право, 2001. 258с.

Приходько С.М. Основи політології: навчально-методичний посібник. Полтава, 2008. 99с.

Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003. 264с.

Караман С. Методика розвитку зв’язного мовлення. Ознайомлення з мовними нормами. Київ: Освіта. 2014. 67с.

Скуратівський Л.В. Проблеми практичної риторики в сучасному курсі української мови. Українська мова і література в школі. 2005. № 8. С. 23–26.

Соснин В.А., Лунёв П.А. Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг. М.: Институт психологии РАН, 1993. 156 с.

Сагач Г.М. Риторична особистість. Як її підготувати в школі нового типу? Барви творчості. Київ, 1995. 256 с.

Основи ораторського мистецтва: практикум. Тернопіль: Астон, 2005. 296с.

Нищета В.А. Риторичні аспекти тексту. Збірник наукових праць: педагогічні науки. Херсон: ХДУ, 2013. Вип. 64. С. 120–123.

Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Риторика как инновационный предмет школьного образования. Русский язык в школе. 2008. №7. С. 3–6.

Клочек Г. Мистецтво сторітелінгу в сучасній педагогічній риториці. Дивослово. 2015. №06(699). С. 27–30.

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов н/Д: Феникс, 2004. 384 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладач і головний редактор В.Т.Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Чудинов Ю.В. Риторика и самоуправление. Пермь: ЗУУНЦ, 1999. 144с.

Аристотель. Риторика. Поэтика. М.: Лабиринт, 2000. 224с.

Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі. Бібліотечка «Дивослова». 2008. №8(38). С. 61–64.

Леммерман Х. Учебник риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. 115с.

Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 340с.

Голуб Н.Б. Риторика у вищій школі: монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2008. 400с.

Тарасевіч Я.Ю. Методика навчання риторики в старших класах профільної школи: дис… канд. пед. наук. 2013. 213 с.