ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ
Валерій Іванович СИПЧЕНКО

Анотація

У статті досліджено формування соціально-комунікативної компетентності дитини старшого дошкільного віку. Показано, що найкращих результатів можна досягти, граючись із нею, оскільки кожна гра виконує важливу виховну, соціалізаційну й комунікативну функції, формує типові навички соціальної поведінки та систему цінностей дитини старшого дошкільного віку.

Особливість гри як одного з найефективніших засобів навчання та виховання полягає в тому, що вона забезпечує не тільки індивідуальну, а й парну, групову та колективну форми роботи на занятті. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЯХОВЕЦЬ, О. О., & СИПЧЕНКО, В. І. (2018). ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3055
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, стстарший викладач кафедри дошкільної освіти

Валерій Іванович СИПЧЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

професор, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи

Посилання

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособ. М.: Смысл, 2004. 346 с. URL: http://lib.misto.kiev.ua/PSIHO/LEONTIEV/dsl.txt.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / Под. ред. В.В. Давыдова, А.А. Леонтьева. М.: Педагогика, 1983. Т. 1. 389 с.

Наумчук Т.В. Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=387.

Макарова Л.Л. Проблемна ситуація та гра як психологічні детермінанти розвитку пам’яті і мислення молодших школярів : дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Київ: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2001. 236 с.

Фрейд З. Избранное. М.: Внешнеторг. изд-во, 1989. 447 с.

Русова С. Дошкільне виховання. Русова С. Вибрані педагогічні твори: Київ: Освіта, 1996. 275 с.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5-ти т. Т. 3. Київ: Рад. школа, 1977. 670 с.

Щербакова К.Й. Гра – модель життя. Дошкільне виховання. 1998. № 3. С. 15–16.

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М., 1982. 128 с.

Колесіна Т.Є. Особливості виховання дітей старшого дошкільного віку, схильних до негативних проявів у поведінці: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Київ: Інститут проблем виховання АПН України, 1997. 172 с.

Душина В.А. Соціалізація дітей старшого дошкільного віку у просторі дитячої субкультури. Харків, 2012. 69 с.

Артемова Л.В. Формирование общественной направленности ребёнка-дошкольника в игре. Київ : Вища школа, 1988. 60 с.

Седлецька Л.М. Вплив гри на соціальний розвиток дітей дошкільного віку. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал. Херсон, 2012. № 1(37). 295 с.

Эльконин Д.В. Психология игры. 2-е изд. М.: ВЛАДОС, 1999. 360 с.

Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / Упоряд.: О.М. Байєр, Л.В. Батліна, А.М. Богуш та ін.; наук. керівник акад. А.М. Богуш; за заг. ред. Л.В. Батліної. Тернопіль: Мандрівець, 2015. 200 с.

Выготский Л.С. Игра и еë роль в психическом развитии ребëнка. Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 62–76.

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для пятилетних детей). М.: Знание, 1984. 80 с.

Карасьова К., Піроженко Т. Самодіяльні ігри дитини. Київ: Шк. світ, 2011. 128 с.

Ладивір С.О. Педпроцес потребує радикальних змін. Дошкільне виховання. 2006. № 11. С. 7–9.

Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка: книга для воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1986. 127 с.

Каджаспарова Н.С. Художественое слово и воспитание детей. М.: Педагогика, 1972. 151 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. Київ: Дошкільне виховання, 2003. 244 с.