СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Яна Едуардівна АНДРЮЩЕНКО

Анотація

У статті розглянуто сутність, структуру, критерії, показники та рівні готовності здобувачів вищої освіти до професійної діяльності в умовах компетентнісно орієнтованого комп’ютерного середовища. Виділено мотиваційний, теоретичний, практичний, рефлексивний критерії та їх показники. Автором визначено рівні сформованості означеної готовності: елементарний, середній, достатній і високий та описано їх зміст і сутність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АНДРЮЩЕНКО, Я. Е. (2018). СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3056
Розділ
Статті
Біографія автора

Яна Едуардівна АНДРЮЩЕНКО, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, старший лаборант кафедри управління виробництвом
та інноваційною діяльністю підприємств

Посилання

Багрій В.Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_6_4.pdf.

Комелина В.А. Крылов Д.А. Сущность и содержание этнопедагогической компетентности будущего педагога в контексте поликультурного образовательного пространства. Современные проблемы науки и образования. 2014. URL: http://www.scienceeducation.ru/118-14464.

Коростіль Л.А. Самоосвіта особистості як соціальне та педагогічне явище. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Суми: Видавництво СумДПУ, 2009. №1. С. 138–145.

Муратова Е.И. Методология и технология оценки готовности выпускников технических вузов к инновационной деятельности. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2009. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2009_24- 25/09meiria.PDF.

Танська В.В. Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти». Житомир, 2006. 20 с.

Тернопільська В.І. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2012. №31. С. 264–267.

Фурман Т.Ю. Організація та зміст педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2011. № 22.С. 174–177.

Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике. М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ, 2005. 174 с.

Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ: Аконіт, 1998. 351 с.

Галімов А.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом. Хмельницький: НАДСПУ, 2004. 376 с.

Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 280 с.

Іванова С.В. Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2010. Вип. 52. С. 152–156.

Гречко С.М. Психолого-педагогічні основи виховання та гуманітарної підготовки військовослужбовців: Навчально-методичний посібник для частин та підрозділів ПВУ. Хмельницький: АПВУ, 1998. 150 с.

Монахова М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий дидактических исследований. Школьные технологии. 2001. №5. С. 5–7.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 c.

Гончаренко Т.Л. Критерии, показатели и уровни готовности учителя физики к проектированию учебного процесса. Вестник Алтайской государственной педагогической академии. 2012. №13. С. 33–40.

Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. №5. С. 21–28.