СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Василівна КАЛИНИЧ

Анотація

У статті науково обґрунтовано та схарактеризовано сутність процесу формування професійної компетентності перекладачів художніх творів. Проаналізовано літературні джерела даного дослідження Визначено особливості та специфіку перекладу художньої літератури, які відображені у майстерності та вправності перекладача здатного відтворити емоційність та психологічну забарвленість твору з метою сприйняття його читачем як цілісного, реального перекладу оригіналу. Визначено основні складники професійної компетентності перекладацької діяльності з акцентуалізацією на особистісних якостях майбутніх перекладачів серед яких домінуючими є ґрунтовне знання лексичних образних засобів, стилістичних прийомів, особливостей різних жанрів мовлення, вміння і здатність здійснювати перекодування однієї семантичної системи в іншу, що не можливо без знання лінгвістики тексту. Вказано на необхідність володіння перекладачем знаннями з різноманітних наукових сфер і зокрема історії художньої літератури, культури мови, що вивчається, мовленнєвої компетенції, літературного таланту, здатності до розуміння текстів (герменевтичний показник),а також самоосвіти та саморозвитку, наявність високих морально-етичних цінностей, соціальної активності, комунікабельності, професіоналізму. Приділена увага сутності комунікативної компетентності як культурологічної дефініції. Визначено важливість методики формування професійної компетентності перекладачів, оскільки існує багатовимірність тлумачень даного поняття різними авторами в контексті розуміння його як узагальненої характеристики спеціаліста, здатного до активних дій та вирішення професійних завдань. Автором виокремлено також в особливостях професійної компетентності здатність перекладачів інтегрувати набуту суму знань, вмінь та навичок в достовірність та емоційну наповнюваність перекладу тексту оригіналу та необхідність набуття певного досвіду, який дозволяв би перекладачу ефективно виконувати свою професійну діяльність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЛИНИЧ, М. В. (2018). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3058
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Василівна КАЛИНИЧ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Компетентністний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освіт-ньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.

Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М.: Готика, 2000. 76 с.

Латышев Л.К. Технология перевода: Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз.). М.: НВИ–Тезаурус, 2001. 280 с.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учеб. пособие. М.: ЭТС, 2002. 424 с.

Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур. Воронеж: Истоки, 1996. 239 с.

Халеева И.И. Подготовка переводчика как «вторичной языковой личности». Тетради переводчика: Научн.-тех. сб. М., 2000. Вып. 24. С.63- 84.

Чурсина А.Д. Формирование коммуникативно-познавательных умений студентов средствами новых информационных технологий: дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2002. 207 с.

Sun, H. J., & Zhao, X. J. Relations between the original author, the translator and the readers of the target text in translation. Chinese Translators Journal, 1998.

Hartmann P. Text, Texte, Klassen von Texten. BOGAWUS. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Philosophie. 1964. № 2. P.15–25.

Beaugrande R. de, Dresler W. Introduction to Text Linguistics. L., & N.Y.: Longman, 1981. XVI. 270 p.

Toury, G. (1978, revised 1995). The Nature and Role of Norms in Translation. In L Venuti (Ed.). The Translation Studies Reader. London: Routledge.

Cercel L. (Ed.). Übersetzung und Hermeneutik – Traduction et hermeneutique. Bucarest: Zeta Books, 2009.

Schleiermacher F. Hermeneutics and Criticism and other Writings. [German original 1838. Translated and edited by A. Bowie]. Cambridge: University Press, 1998.

Богин, Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. Тверь, 2001. 758 с. URL: http://www.klex.ru/2s6