АНАЛІЗ ЯКОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ВСТУПІ НА ІНЖЕНЕРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Миколаївна ПОДОЛЯН

Анотація

Розглянуто можливість використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання для виявлення вступників, які потенційно зможуть успішно продовжити навчання у вищій школі. Запропоновано математично обґрунтовані рекомендації щодо підвищення якості конкурсного відбору для виявлення вступників та їх потенціалу. Розроблено рекомендації, опираючись на статистичний аналіз даних про успішність здобувачів вищої освіти першого курсу навчання за напрямом 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, що вступили до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2015-2017 роках, в порівнянні з конкурсним балом вступників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОДОЛЯН, О. М. (2019). АНАЛІЗ ЯКОСТІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ ПРИ ВСТУПІ НА ІНЖЕНЕРНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3097
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Миколаївна ПОДОЛЯН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Кашина Г. С. Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб. / Г. С. Кашина, В. П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 15 с.

Дослідження якості конкурсного відбору студентів вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали / За редакцією В. В. Ковтунця і С. А. Ракова. – К.: Нора-Друк, 2015. – 160 с.

Система відбору до ВНЗ. – http://www.timo.com.ua/node/588.

Линьова І. О. ЗНО як інструмент забезпечення ВНЗ якісним контингентом студентів / І.О. Линьова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –Вип. 43. – 2013. – С. 104-108.

Хавенсон Т. Е. Связь результатов Единого государственного экзамена и успеваемости в вузе / Т. Е. Хавенсон, А. А. Соловьева // Вопросы образования. – 2014. – № 1. – С. 176-199.

Світовий досвід НСТ. – http://www.timo.com.ua/node/7930.

Закон України «Про вищу освіту»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1902-12.

Jennifer L. Kobrin, Brian F. Patterson, Emily J. Shaw, Krista D. Mattern, and Sandra M. Barbuti, Validity of the SAT® for Predicting First-Year College Grade Point Average / Режим електронного доступу: https://professionals.collegeboard.com/profdownload/Validity_of_the_SAT_for_Predicting_First_Year_College_Grade_Point_Average.pdf

Шведова В.В. Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування / В.В. Шведова // Збірник статей учасників двадцять дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя». Т. 2. Природничі і точні науки. –. Запоріжжя, 2014.

Польдин О. В. Прогнозирование успеваемости в вузе по результатам ЕГЭ / О. В. Польдин // Прикладная эконометрика. – 2011. – № 1. – С. 56–69.

Validity of the SAT for predicting first-year college grade point average / J. L. Kobrin, B. F. Patterson, E. J. Shaw [etal.] // College Board Research Report. No. 2008. – 5. N.Y.:The College Board, 2008.

Brian F. Validity of the SAT for predicting first-year grades: 2011 SAT validity sample / F. Brian, D. Krista. – 2013. – 16 р.

Sawyer R. Usefulness of high school average and ACT scores in making college admission decisions // ACT Research Report Series No. 2. – 2010.

Kuncel N. R. Standardized Tests Predict Graduate Students Success / N. R. Kuncel, S. A. Hezlett // Science. –Vol. 315. – 2007. – No. 5815. – P. 1080–1081.

Городнича К. О., Крісіло В. А., Оніщенко Т. В.. Методика оцінки та підвищення валідності педагогічного тесту на базі критеріїв якості тесту / К. О. Городнича, В. А. Крісіло, Т. В. Оніщенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – № 4. – 2014. – С. 118-124.

Луговий В .І Забезпечення якості вищої освіти: виклик для України / В. Луговий, Ж. Таланова // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України», 2012, - № 3 (додаток 2) Тем. вип.: «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – Том 1.

С. 5- 8.

Луговий В.І. Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз / В. Луговий, Ж. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2012. - № 1. – С. 64- 70.

Куклін О. В. Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів / (електронний ресурс), режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

Поташник М. М. Управление качеством образования / М. М. Поташник, Е. А. Ямбург, Д. Ш. Матрос. – М. : Педагогическое общество, 2000. – 448 с.

Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : Монографія / Т.О. Лукіна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

Линьова І О. Педагогічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій.: дис..канд. пед. наук.: 13.00.04 / Линьова Ірина Олексіївна – Київський університет імені Б. Грінченка. – К., 2012. – 245 с.

Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – 2005. – № 1. – С .5-12.