АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Володимирівна ВЛАСОВА

Анотація

З’ясовано роль освіти у тому числі вищої як державної послуги та суспільного блага. Визначено особливості вищої освіти як державної послуги. Наведено економічний та політичний підходи до розмежування категорій «суспільне» і «приватне» у сфері вищої освіти. З’ясовано, автономія стосується самоврядування. Важливою проблемою у сфері вищої освіти є досягнення балансу між державною підтримкою та автономією університетів, а також визначення форм і меж автономії університетів в умовах ринкової економіки. Здійснено порівняльний аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до поняття «автономія університетів».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЛАСОВА, І. В. (2019). АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3099
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Володимирівна ВЛАСОВА, Інститут вищої освіти НАПН України

кандидат економічних наук, доцент, докторант

Посилання

Ferrero P. Educational services as a result of economic activities of educational institutions. Retrived from https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/events/taiex-workshop-boosting-education-funding-reform.

Education 2030 (2015). Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. Retrived from http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf.

Marginson, S. (2011). Higher Education and Public Good. Higher Education Quarterly, 65: 411-433. doi:10.1111/j.1468-2273.2011.00496.x.

Marginson, S., (2017). The Public Good Created by Higher Education Institutions in Russia. Retrived from https://vo.hse.ru/data/2017/11/08/1158341874/Marginson.pdf.

Hazelkorn, E., Gibson, A. (2017). Public goods and public policy: What is public good, and who and what decides?, CGHE Working Paper 18. London: Centre for Global Higher Education. Retrived from http://www.researchcghe.org/perch/resources/publications/wp18.pdf.

Богачевська І. В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні. – URL: http://www.niss.gov.ua/articles/895/.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов та ін. – К. : Наук. думка, 2000. – 681 с.

Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словообразование, этимология: Около 7200 слов, 14 400 словосочетаний и предложений, 1750 цитат / Л. М. Баш. - 3-е изд., доп. – М. : Цитадель-трейд, 2002. – 960 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : Бл. 170000 слів / ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

Економічна енциклопедія / Відповідальний редактор С.В. Мочерний. – Київ: Видавничий центр «Академія». – Т. 1, 2000. – 863 с.

Дух і Літера: [часопис]. – Київ: Дух і літера, 2008. – № 19: Університетська автономія: спеціальний випуск. - 366 с.

Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси. Наукові праці / авт. кол.: В.Г. Кремень, О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех та ін. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 152 с.

Богачевська І.В. Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в Україні. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/895/.

Автономія та врядування у вищій освіті: монографія / Авт.: Воробйова О.П., Горецька Т.О., Дем’яненко Н.М., Калашнікова С.А., Коваленко О.М., Луговий В.І., Сич О., Слюсаренко О.М., Таланова Ж.В., Ткаченко В.П. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – 192 с.

Боголіб Т. М. Ринкова модель вищого навчального закладу: монографія / Т. М. Боголіб . – Київ : Міленіум, 2007. – 244 с.

Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період : монографія / Т. М. Боголіб . - Київ : Міленіум, 2006. - 506 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

Волоський В. Розширення автономії українських ВНЗ у рамках Закону України «Про вищу освіту» / В. Волоський // Дидаскал. – 2017. – № 17. – С. 173-177.

Верденхофа О. Параметри та моделі автономії університетів / О. Верденхофа, І. Каленюк, Л. Цимбал // Міжнародна економічна політика. – 2018. – № 1. – С. 109–127.

Anderson, D., & Johnson, R. (1998). University Autonomy in Twenty Countries, Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs, EIP Program, Canberra, 98/3.

Aghion, P., Dewatripont M., Hoxby C., Mas-Colell A., & Sapir A. (2008). Higher Aspirations: An Agenda for Reforming European Universities. Vol. V, Blueprint Series, Bruegel, Brussels. Retrieved from http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/BPJULY2008University.pdf.

Raza, R. (2009). Examining Autonomy and Accountability in Public and Private Tertiary Institutions. Washington DC: The World Bank Publications.

Pruvot, E., & Estermann, T. (2017). University autonomy in Europe III: The scorecard 2017. Brussels: European University Association. Retrieved from https://eua.eu/resources/publications/350:university-autonomy%C2%A0in-europe-iii-%C2%A0the-scorecard-2017.html.