ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Миколаївна ТКАЧ
Микола Кузьмич САМОХІН

Анотація

У статті висвітлено особливості формування культури здорового способу життя у студентів спеціальності «Кібербезпека». Визначено основні напрями, принципи та шляхи формування культури здорового способу життя у студентів. Запропоновано та проаналізовано результати анкетування студентів з кібербезпеки на предмет ведення здорового способу життя. Зроблено висновок про надзвичайну актуальність питання організації роботи щодо формування культури здорового способу життя у межах вищого навчального закладу, особливо це стосується фахівців із кібербезпеки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧ, Ю. М., & САМОХІН, М. К. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3101
Розділ
Статті
Біографії авторів

Юлія Миколаївна ТКАЧ, Чернігівський національний технологічний університет

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

Микола Кузьмич САМОХІН, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації

Посилання

Акилов М. В. «Индивидуальный стиль здорового образа жизни – цель обучения в системе физкультурного образования» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2000. – № 2. – С. 10-11.

Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Надія Василівна Баловсяк. – Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2006. – 334 с.

Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Л. И. Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М., 1995. – 209 с.

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р. №2163-VІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.

Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учебное пособие для студентов высших пед. заведений / В.В.Марков.- М.: Издательский центр «Академия», 2001г. - 320с.

Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України [Електронний ресурс] / Ястребов Л.Й. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-96-п.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер Ком, 2002. – 510 с.

Соловьев Г.М. Здоровый образ жизни: научно-теоретические и методические основы: Учебное пособие / Г.М.Соловьев. - Часть 1.- Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.-180 с.

Ткач Ю.М. Окремі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності у процесі навчання математики фахівців з інформаційної безпеки / Ю.М.Ткач // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник робіт / редкол.: О.І.Скафа (наук. ред.) та ін.; Донецький нац. ун-т; Інститут педагогіки Акад. пед. наук України; національний пед.. ун-т ім.. М.П.Драгоманова. – Донецьк, 2013. – Вип. 40. – С.151-157.

Ткач Ю.М. Формування готовності до запобігання кіберзагрозам у майбутніх менеджерів організацій як елементу інформатичної компетентності. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Випуск 11. – 2018. - С. 109-116.

Формування здорового способу життя. Навчально-методичні рекомендації / Авт. колект. Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волков, Н. Дзюба, В. Коляда, Н. Комарова, І. Пєша, Н. Тілікіна (кер. авт. колект. О. Вакуленко). – К.: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики», 2018. – 100 с.