ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС НАВЧАННЯ «КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Петро Михайлович МАЛЕЖИК
Наталія Михайлівна ЗАЗИМКО

Анотація

У статті розглянуто активний метод навчання, що стимулює пізнавальну діяльність майбутніх ІТ-фахівців під час вивчення курсу «Комп’ютерні системи». Розв’язання окреслених завдань передбачається шляхом розробки методичної системи інтегративно-предметного навчання комп’ютерних систем та ряду технічних навчальних дисциплін, яка відповідає сучасним вимогам професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців, враховує індивідуальні особливості студентів і спрямована на їх самонавчання та саморозвиток. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено методологічні аспекти інтегративно-дисциплінарного навчання. Аналізується актуальність і доцільність проблеми використання інтегративного підходу до вивчення курсу у фізико-математичних і технічних дисциплінах студентами інформатичного напрямку підготовки ЗВО. Показано, що оптимальним напрямом формування змісту професійно-спрямованих навчальних дисциплін  є використання міждисциплінарних зв’язків в базових технічних дисциплінах. Дисципліни технічного характеру є своєрідними інтегрованими курсами, які часто потребують наукового коригування і дидактичного обґрунтування, оскільки формуються відповідно до практичних потреб.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЛЕЖИК, П. М., & ЗАЗИМКО, Н. М. (2019). ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС НАВЧАННЯ «КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ» МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3103
Розділ
Статті
Біографії авторів

Петро Михайлович МАЛЕЖИК, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Наталія Михайлівна ЗАЗИМКО, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри освіти дорослих

Посилання

Ткачук Г.В. Практично-технічна підготовка майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання: монографія / Г.В. Ткачук. - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 318 с.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки [Електронний ресурс]

Режим доступу:http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf

Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій щколі: монографія / Науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак / С.О. Семеріков. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с.

Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання: монографія. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 400 с.

Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги / С.А. Раков / Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2005. - №3. – С.35-38.

Рамський Ю.С. Підвищення рівня фундаментальної підготовки з інформатики майбутніх вчителів математики та інформатики / Ю.С. Рамський // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - №9(16). – С. 95-98.

Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних університетах: дис. …докт. пед. наук: 13.00.02 / Морзе Н.В.. – К.: 2003. – 605 с.

Лапінський В.В. Навчальне середовище нового покоління та його складові / В.В. Лапінський // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова,2008. – Вип. 6(13). С. 26-32.

Підгорна Т.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до професійної діяльності в умовах інформатизованого навчального процесу: дис. .. докт. пед. наук: 13.00.02 / Підгорна Т.В.. – К.: 2018. – 503 с.

Яшанов С.М. Система інформатичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання: монографія / С.М. Яшанов. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 486 с.

Войтович І.С. Професійно орієнтована технічна підготовка майбутніх учителів інформатики: монографія. – Київ.: РВВ НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 352 с.

Войтович І.С. Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики // Ю.М. Галатюк, І.С. Войтович / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7407/97/

Корчевський Д.О. Методологічні принципи інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій / Д.О. Корчевський // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 27: зб. наук. праць / за науковою ред.. академіка В.І. Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С.71-78.

Борисенко Л.Л. Активізація науково-пізнавальної діяльності студентів засобами інноваційних технологій навчання / Л.Л. Борисенко // Вища освіта України. – теоретичний та науково-методичний часопис. - №3. Том 1. – 2012. – С. 134-139.

Чичко Ю.В. Интегрированное занятие как активный метод обучения в образовательном процессе / Историческая и социально-образовательная мысль. 2011, № 5 (10) С.124 – 126.

Малежик П.М., Малежик М.П., Ткачук Г.В. Формування предметної компетентності з операційних систем в майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення. Science and Education a New Dimension. Pedagogyand Psychology. VI (71). Issue: 173. Budapest: Rozsadomb Contact Kft. 2018.

С. 25-28.