ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Василівна БОДНЕНКО
Анна Валеріївна ТКАЧЕНКО
Людмила Олександрівна КУЛИК

Анотація

Статтю присвячено комп’ютерно-інформаційній підготовці майбутніх вчителів, процесу навчання інформатики та інформатичних дисциплін. Обрано педагогічні засади, теоретичний зміст дисципліни, навчальний контент, програмно-технічні засоби реалізації дистанційного курсу «Методика навчання інформатики». Виявлено потребу постійного узгодження навчального змістового наповнення, врахування досягнень розвитку сучасної науки і техніки. Одним із шляхів вирішення цього питання є максимальне врахування результатів загальної дидактики та психології, конкретних методик навчання інших дисциплін. Створено дистанційний курс «Методика навчання інформатики» за допомогою динамічного навчального середовища Moodle.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОДНЕНКО, Т. В., ТКАЧЕНКО, А. В., & КУЛИК, Л. О. (2019). ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (16). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3105
Розділ
Статті
Біографії авторів

Тетяна Василівна БОДНЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Анна Валеріївна ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Людмила Олександрівна КУЛИК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Посилання

Бодненко Т. В., Власенко В. М. Особливості професійної підготовки ІТ-фахівців / Збірник наукових праць / За матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» № 2, 8-9 листопада, 2018 р. – С. 14-16.

Бодненко Т.В. Використання інформаційних технології для підготовки вчителя інформатики // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ.- 2018. – С. 45-46.

Бодненко Т.В., Русіна Н.Г., Висоцький О.С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій / Вісник Черкаського національного університету. – Серія: Педагогічні науки. – № 7. 2018. – С. 96-103.

Войтович І.С. Професійно орієнтована технічна підготовка майбутніх учителів інформатики. Монографія. – Київ: РВВ НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 352 с.

Гладка Л. І., Бодненко Т.В. Адаптація міжнародних стандартів навчання програмуванню у вищих навчальних закладах до національної системи освіти / Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид О.О.Євенок, 2017. – Вип. 5. – С. 43-48.

Гриценко В.Г. Місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні упродовж життя / В. Г. Гриценко // Наука і освіта. - 2013. - № 3. - С. 53-57.

Жалдак М.І. Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним / М.І. Жалдак // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2011. – № 3 – С. 3-12.

Методика навчання інформатики як наука – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://it.mozgovyi.com/2010/12/metodika-navchannya-informatiki-yak-nauka/

Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія / Наук. ред. М.І. Жалдак. — Кривий Ріг: Мінерал; К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — С. 55–56.

Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.

Шерман М.І., Степаненко М.В. Передумови розробки наскрізного модульного курсу «Інформаційні технології в екології». Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения // Материалы международной научно-педагогической конференции. – Херсон: Олди-Плюс, 2008. –

С. 225-226.

Шерман М.І., Степаненко Н.В. ІКТ у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах аграрного університету / Материалы Международной научно-практической конференции «Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы» – Херсон, Колос, 2010. – С.204-205.

Шерман М.І., Степаненко Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах аграрного університету/ Нові технології навчання: Наук.-метод.зб. / кол. авт. – К.: Наук.- метод. центр вищої освіти, 2008. – Вип. 54. – С. 7-10.

Moodle.org: open-source community-based tools for learning – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org.