ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В СУЧАСНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віта Валеріївна Безлюдна

Анотація

Розглянуто нормативні документами, що забезпечують практичну реалізацію кінцевих цілей навчання та впровадження реформи іншомовної освіти в закладах вищої освіти. Акцентовано увагу на тому, що основна мета курсу «Іноземна мова» у немовних вишах полягає в послідовному формуванні комунікативної професійної компетентності студентів засобами іноземної мови, оволодінні практичними навичками читання й опрацювання інформації, технікою перекладу вузькопрофесійних текстів. Виявлено, що іншомовна підготовка здійснюється як за допомогою традиційних так і з використанням інноваційних методів і технологій (самостійна робота, модульна технологія, технологія дистанційного навчання).

З‘ясовано, що іншомовна підготовка в сучасній університетській освіті нині розглядається як складний і багатоаспектний процес, під час якого не просто закладаються основи професійних знань, умінь і навичок, а відбувається вдосконалення механізмів трансляції знань за допомогою поєднання традиційних форм і методів навчання з інноваційними освітніми технологіями, що забезпечують можливість успішного навчання студентів, впливають на організацію і формування іншомовної освіти, професійне становлення і розвиток майбутнього фахівця.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Безлюдна, В. В. (2019). ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В СУЧАСНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3126
Розділ
Статті
Біографія автора

Віта Валеріївна Безлюдна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов

Посилання

Андрущенко В. П. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття / В. П. Андрущенко, В. І. Бондар // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 17–23.

Актуальність вивчення іноземних мов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/news/index.html.

Безлюдна В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.) : теорія і практика : моногр. / В. В. Безлюдна. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – 342 с.

Концепція мовної освіти в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// osvita.ua/doc/files/news/132/13252/Concept_L_education.doc (дата звернення: 18.01.2015).

Мусницкая Е. В. Подготовка по иностранным языкам в вузах неязыковых специальностей : от традиции к новациям / Е. В. Мусницкая // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия : Образование и педагогические науки. – 2012 – № 15. – С. 108–116.

Попко І. А. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах / І. А. Попко // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України : зб. наукових статей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 2003. – С. 278–294.

Савченко О. П. Вища педагогічна освіта України : актуальність інтеграційних процесів / О. П. Савченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2012. – Спец. вип. 10. – С. 217–224.

Симакова С. В. К вопросу о самостоятельной работе студентов по иностранному языку в неязыковом вузе / С. В. Симакова // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 3. – С. 164–165.

Філюк Л. М. Сучасні дослідження у сфері викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах /Л. Філюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 67. – 324 с.

Яроцкая Л. В. Дисциплина «Иностранный язык» и профессиональное развитие личности / Л. В. Яроцкая // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия : Образование и педагогические науки. – 2015. – № 14. – С. 48–55.