ПРО ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЙБУТНІМИ НАУКОВЦЯМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Сергіївна Вакал

Анотація

Розглянуто проблему застосування майбутніми науковцями методів статистичного опрацювання результатів педагогічного експерименту, які застосовуються з метою виявлення кількісних і якісних характеристик ефективності запропонованих новацій (організаційно-педагогічних умов, моделей, систем). Установлено, що найбільш поширеними в науково-педагогічних дослідженнях є такі статистичні методи, як соціометрія, реєстрація, ранжування, шкалювання, середнє арифметичне, дисперсія, а також однофакторний, регресивний, кореляційний аналізи. Показано, що вибір методів математичної статистики залежить, насамперед, від мети і завдань дослідження. Обґрунтовано, що майбутньому науковцю необхідно оволодіти різноманітними методами математичної статистики, щоб обрати коректні й ефективні методи для перевірки ефективності власного науково-педагогічного дослідження та оцінювання достовірності одержаних експериментальних результатів.

Проведений попередній аналіз кваліфікаційних наукових праць останніх років спеціальності 015 Професійна освіта (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) засвідчив наявність таких робіт, де не застосовувалися методи статистичного опрацювання отриманих результатів експериментальних досліджень, а тому є підстави сумніватися в ефективності запропонованих ідей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вакал, Ю. С. (2019). ПРО ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЙБУТНІМИ НАУКОВЦЯМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3128
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Сергіївна Вакал, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

аспірант кафедри інформатики

Посилання

Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. для ВНЗ / [С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федоренко та ін.] ; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – Київ : Вища школа, 2003. – 323 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям : [навч. посіб.] / Семен Устимович Гончаренко. – Київ ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2008. – 278 с.

Зінченко В. П. Навчально-дослідна робота у вищих навчальних закладах / В. П. Зінченко, І. М. Коренева, В. Б. Харламенко. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 78 с.

Педагогика : уч. пос. [для студ. пед уч. зав.] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – Москва : Школа прессы, 2002. – 512 с.

Люлькова Ю. С. Готовність майбутніх магістрів освіти до опрацювання результатів експериментальних досліджень як педагогічна проблема / Ю. С. Люлькова, О. В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 2 (12). – С. 104–108.

Методика та організація наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 192 с.

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических сферах / Д. А. Новиков. – Москва : МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

Жигло О. О. Критерії професійного зростання викладача ВНЗ / О. О. Жигло // Проблеми формування ціннісних орієнтирів професійної діяльності : зб. наук. пр. – Харків : Стиль-Издат, 2005. – С. 79–85.

Шевченко С. М. Педагогічні умови формування аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів / С. М. Шевченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 151–154.

Гриньова В. М. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу як результат сформованості його педагогічної культури / В. М. Гриньова // Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права ім. А. Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2011. – № 1 (1). – С. 14–22.