ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» У ПІДГОТОВКУ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Гаврилівна Гаврилова
Яна Володимирівна Топольник

Анотація

Відзначено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій стає невід’ємним складником науково-педагогічних досліджень і забезпечує створення інформаційного простору е-науки. Саме тому для ефективної підготовки майбутніх докторів філософії в галузі знань «Освіта» запропоновано дистанційний курс «ІКТ в педагогічних дослідженнях», що відповідає сучасним тенденціям інформатизації освіти і забезпечує якісну підготовку фахівців із новим типом мислення. Дистанційне навчання розглядається авторами як форма організації й реалізації навчально-виховного процесу, за якою учасники здійснюють навчальну взаємодію на відстані засобами ІКТ. Проаналізовано близькі за значенням поняття електронної освіти (е-education), online-навчання, змішаного навчання (blended learning). Пропонований дистанційний курс спроектовано за відомою моделлю розроблення педагогічного сценарію навчального курсу для електронного середовища навчання ADDIE, яка складається з п’яти етапів: аналіз, власне проектування, розроблення, упровадження, оцінювання. Наведено тематику курсу, описано основні форми роботи, навчальні прийоми і методи, навчальні матеріали, що застосовувані впродовж курсу. Відзначено і схарактеризовано складники дистанційного курсу «ІКТ у педагогічних дослідженнях»: інформаційна, практична частини, контроль і оцінювання; наведено приклади практичних завдань, а також тестових завдань різних типів, розміщених у модулі «Тест» навчального середовища MOODLE. Доведено, що впровадження дистанційного курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях» реалізує принципи змішаного навчання, поєднуючи інноваційні форми і методи роботи, реалізовані дистанційно, з традиційними аудиторними.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гаврилова, Л. Г., & Топольник, Я. В. (2019). ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» У ПІДГОТОВКУ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3129
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Гаврилівна Гаврилова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ Донецької області

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти

Яна Володимирівна Топольник, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ Донецької області

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи

Посилання

Положення про дистанційне навчання. Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України 25. 04. 2013 р. № 466 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В. М. Кухаренко, С. М. Березенська, К. Л. Бугайчук, Т. О. Олійник та ін. ; за ред. В. М. Кухаренка. – Харків : Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.

Кухаренко В. М. Роль смешанного (гибридного) обучения [Электронный ресурс] / В. М. Кухаренко. – Режим доступа : http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html.

Chetwynd F. Assessment, feedback and marking guides in distance education / F. Chetwynd, C. Dobbyn // Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning. – 2011. – Vol. 26:1. – Pp. 67 – 78. – Retrieved from : http://dx.doi.org/10.1080/02680513.2011.538565.

Биков В. Ю. Технологія створення дистанційного курсу : навчальний посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко / за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 324 с.

Положення про електронні освітні ресурси. Затверджено Наказом МОН України від 01.10.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13.

Rosenberg M. Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge / М. Rosenberg // ASTD International Conference. – 2007. – № 3. – Atlanta. – 363 р.

Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training / Т. Bates. – UNESCO, 2001. – 132 р.

Чугай О. Ю. Змішане або гібридне навчання як трансформація традиційної освітньої моделі [Електронний ресурс] / О. Ю. Чугай // Х міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції», 2015. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1268.

Clark D. Blended learning. Brighton: CEO Epic Group plc, 2003. – 44 p. – Retrieved from : https://ru.scribd.com/document/84278560/Clark-D-Blended-Learning.

Purnima V. Blended Learning Models. – Retrieved from: http://www.learningcircuits.org/2002/aug2002/valiathan.html.

Simonson M. Teaching and learning at a distance: foundations of distance education / M. Simonson, S. Smaldino, M. Albright & S. Zvacek [2nd Ed.]. – Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2003.

Arends R. I. Learning to Teach (9th edition). – New York : Mc-Graw Hill, 2012. – 610 p. – Retrieved from: https://hasanahummi.files.wordpress.com/2017/04/connect-learn-succeed-richard-arends-learning-to-teach-mcgraw-hill-2012.pdf

Yuan Li., Powell S. MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. – 2013. – 21 р. – Retrieved from: http://publications.cetis.ac.uk/2013/667.

Гаврілова Л. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. Г. Гаврілова, Л. О. Кухар, Я. В. Топольник. – Слов’янськ : Видавництво Б. І. Маторіна, 2018. – 272 с.