УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ І ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СТОРІН НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Миколайович Кондрашов

Анотація

Розглянуто проблему управління взаємодією інформаційного і процесуального аспектів навчання як умови підвищення якості підготовки майбутніх учителів до успішної професійної діяльності. Конкретизовано основні поняття, сутнісні характеристики змістово-процесуального підходу до організації навчання, зміст, структурні компоненти, етапи управління взаємодією змістового і процесуального аспектів як умови якісної підготовки майбутніх фахівців до успішної педагогічної діяльності в системі сучасної університетської освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кондрашов, М. М. (2019). УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ І ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СТОРІН НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3135
Розділ
Статті
Біографія автора

Микола Миколайович Кондрашов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Гершунский Б. С. Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей образования / Б. С. Гершуунський // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 3–7.

Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : теорія і практика навчання : навчальний посібник / І. В. Малафіїк. –Рівне : РДГУ «Редакційно-видавничий відділ», 2012. – 620 с.

Кондрашова Л. В. Высшая школа и Болонский процесс : реалии и перспективы / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог, 2007. – 474 с.

Воронов В. В. Педагогика школы в двух словах : конспект-пособие для студентов-педагогов и учителей / В. В. Воронов. – Москва, 1997. – 146 с.

Философский словарь / ред. И. Т.Фролова. – Москва : Политиздат, 1987. – 590 с.

Медведєва А. С. Підготовка майбутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і фізики) : автореф. дис. … кандидата пед. наук : спец. 13.00. 04 «теорія і методика професійної освіти» / А. С. Медведєва. – Київ, 2008. – 21 с.

Калмыкова З. И. Психологические приципы развивающегося обучения / З. И. Калмыкова. – Москва : Знание, 1979. – 48 с

Подласый И. П. Педагогика : Новый курс : учеб. [для высш. учеб. заведений] : В 2 кн. / И. П. Подласый. – Москва : Владос, 2001. Кн.1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

Онищук В. А. Процесс обучения в школе / В. А. Онищук // Дидактика современной школы : пособие для учителей. – Киев : Радянська школа, 1987. – С. 34–115.

Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала / В. Ф. Паламарчук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 152 с.

Белкин Е. Л. Дидактические основы управления познавательной деятельностью / Е. Л. Белкин. Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1982. – 206 с.

Пидкасистый П. Педагогика : учеб. пособ. [для студ. пед. вузов и пед. колледжей] / П. Пидкасистый. – Москва : Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

Беспалько В. П. Педагогические и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. – Москва : Новая школа, 1995. – 336 с.

Крутецкий В. А. Исследование структуры, условий и развития способностей / В. А. Крутецкий. –Москва : Просвещение, 1978. – 221 с.