РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віолетта Володимирівна Панченко

Анотація

Розглянуто структуру і зміст навчально-методичного комплексу дисципліни в контексті його використання у процесі контролю навчальних досягнень студентів. Визначено його обов’язкові складники, детально проаналізовано види і форми контрольних заходів, передбачених кафедрами для визначення успішності майбутніх учителів іноземної мови в досліджуваний період. Виявлено особливу роль комплексних контрольних робіт і ректорських контрольних робіт у перевірці рівня засвоєння навчального матеріалу студентами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Панченко, В. В. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА МЕЖІ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3138
Розділ
Статті
Біографія автора

Віолетта Володимирівна Панченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

викладач кафедри іноземної філології

Посилання

Жорнова О. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі : усталені нормативи та сучасні вимоги / Олена Жорнова, Ольга Жорнова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 29–32.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328 с.

Ільїна Т. А. Завдання і тести з латинської мови : методичні рекомендації [для студентів І курсу факультету іноземних мов] / Т. А. Ільїна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 39 с.

Копач О. О. Кредитно-модульні тести для поточного контролю студентів четвертого року навчання (на матеріалі підручника проф. В. Д. Аракіна, книга IV) / О. О. Копач, В. О. Лапочка. – Полтава, 2010. – 14 с.

Королюк Л. Ю. Методичні рекомендації і завдання для проведення контрольних і самостійних робіт з практичної фонетики / Л. Ю. Королюк. – Харків : ХГПІ, 2006. – 35 с.

Кочубей В. Ю. Програма державного екзамену з англійської мови та іноземної філології і методики викладання англійської мови : метод. рекомендації / Ю. В. Кочубей. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 75 с.

Лапочка В. О. Модульні тести для поточного контролю студентів п’ятого року навчання, на матеріалі підручника за ред. проф. В. Д. Аракіна, книга 5 / В. О. Лапочка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. – 2014. – 15 с.

Коваленко А. М. Готуємося до тестування з англійської мови / А. М. Коваленко // Методичні рекомендації (англійською мовою). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 35 с.

Навчально-методичний комплекс з курсу «Методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах» (за вимогами кредитно-модульної системи). Для студентів ІV курсу факультету іноземних мов / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – 13 с.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Порівняльна типологія англійської та української мов» (англійська мова) за освітньо- професійною програмою «спеціаліст» (денна та заочна форма навчання). – Кременець : КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 102 с.

Панченко В. В. Тематичні тести з англійської мови = Test your English Vocabulary : практикум / укладач В. В. Панченко. – Харків, 2017. – 86 с.

Панченко В. В.Тематичні тести з граматики англійської мови : Test your English Grammar : практикум / укладач В. В. Панченко. – Харків, 2017. – 87 с.

Ткаченко О. В. Методичні рекомендації і завдання для проведення контрольних робіт з німецької мови / О. В. Ткаченко. – Харків : ХГПІ, 2006. – 23 с.

Методичні рекомендації до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни. – 3-е вид., доп. / уклад. : В. В. Молодиченко, A. M. Солоненко, О. С. Максимов, І. А. Мальцева та ін. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – 47 с.

Порядок проведення ректорського контролю якості знань у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький державний педагогічний університет» / ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». – Кривий Ріг, 2016. – 7 с.

Кононец Н. В. Електронний навчальний ресурс «Інформатика+» як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Наталія Василівна Кононец // Інформаційні технології в навчальному процесі 2013 : Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції / Чернігівський обласний інститут післядипломної пед. освіти імені К. Д. Ушинського. – Чернігів, 2013. – Режим доступу: http://ikt-cn.org/images/kononets_13.pdf

Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О. Б. Жильцова. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – 112 с.