СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ПРАЦЕОХОРОННА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Сергійович Авраменко

Анотація

Акцентовано увагу на пріоритетності питання щодо професійної підготовки майбутніх інженерів під час навчання. Наголошено на вагомій ролі процесу формування їхньої працеохоронної компетентності, від якої залежить результативність процесу функціонування виробництва як безпечного середовища.
Обґрунтовано на основі аналізу наукових джерел і різних поглядів науковців щодо структури поняття «працеохоронна компетентність майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та телекомунікації» авторську позицію з цього питання. Схарактеризовано змістові складники працеохоронної компетентності. Зазначено, що ефективність формування працеохоронної компетентності в цілому та її компонентів, зокрема, також залежить від застосування інноваційних технологій навчання.
Визначено, що завдання закладу вищої освіти полягає у створенні сприятливих умов для формування працеохоронної компетентності особистості майбутнього фахівця, зокрема, інженера галузі знань «Електроніка та телекомунікації».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Авраменко, О. С. (2019). СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ПРАЦЕОХОРОННА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3165
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександр Сергійович Авраменко, Сумський державний університет, аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

завідувач навчально-виробничих майстерень Політехнічного технікуму Конотопського інституту

Посилання

Петрук В. А. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : монографія / В. А. Петрук. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 284 с.

Chisholm, C. U. (2006). Educating the Engineering Educators on the Development of Competencies for a Global Information Society. 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Muscat, Oman.

Ashford, N.A. (2004). Major challenges to engineering education for sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3(4), 239-250.

Жданова В. Г. Ретроспективний аналіз формування працеохоронних умінь і навичок в педагогічній теорії і практиці / В. Г. Жданова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 108 (1). - С. 193-197.

Fang, N. (2012). Improving engineering students’ technical and professional skills through project-based active and collaborative learning. The International Journal of Engineering Education, 28 (1), 26-36.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341 -2011-п.

Оборський Г. О. Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / Г. О. Оборський, В. Д. Гогунський, О. С. Савєльєва // Праці Одеського політехнічного університету. - 2011. - № 1. - С. 251-255.

Прасолов Є. Я. Охорона праці - важливий елемент у підготовці інженера механіка

сільськогосподарської техніки / Є. Я. Прасолов, Т. Г. Лапенко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Безопасность жизнедеятельности. - 2013. - Вып. 71 (1). - С. 193-198.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебн. пособ. / Г. К. Селевко. - Москва : Народное образование, 1998. - 256 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - Москва : Учпедгиз, 1946. - 704 с.

Дембіцька С. В. Особливості формування культури охорони праці у процесі підготовки фахівців з системної інженерії / С. В. Дембіцька // Збірник наукових праць К-ПНУ ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2014. - Вип. 20. - С. 264-266.

Дембіцька С. В. Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С. В. Дембіцька, І. М. Кобилянська // Педагогіка безпеки. - 2017. - № 1. - С. 40-44.