ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Вікторівна Гребеник

Анотація

Розглянуто проблему формування управлінської культури здобувачів вищої освіти, виокремлено її структуру, досліджено теоретичні основи означеного процесу, обґрунтовано необхідність систематичного підвищення рівня управлінської культури. Наголошено на формуванні управлінської культури здобувачів вищої освіти як необхідної складової їхнього професіоналізму. Визначено відмінності між поняттями «управлінська культура» і «культура управління». Акцентовано увагу на тому, що чітко не виражені такі вагомі складники управлінської культури майбутнього фахівця-професіонала, як відповідальність, стресостійкість, готовність до впровадження новацій. Наведено різні визначення поняття «управлінська культура». Запропоновано власне визначення поняття «управлінська культура здобувача вищої освіти». Обґрунтовано вагомість переосмислення управлінських відносин та запровадження управління, яке зорієнтовано на співробітника.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гребеник, Т. В. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3168
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Вікторівна Гребеник, Політехнічний технікум Конотопського інституту, Сумський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету, директор

Посилання

Петрик Л. Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів

[Електронний ресурс] / Лада Петрик. - Режим доступу:

http://elibrary.kubg.edu.ua/1771/1/L_Petryk_ISP_FLMD_PI.PDF.

Хоружий Г. Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід / Григорій Хоружий // Вісник КНТЕУ. - 2018. - № 1. - С. 131-147.

Willcoxson, Lesley and Millett, Bruce (2000). The management of organisational culture. Australian Journal of Management and Organisational Behaviour, 3 (2), 91-99.

Gazi, I., Zyphur, M.J. (2009). Rituals in Organizations: A Review and Expansion of Current Theory. Group & Organization Management, Volume 34, no 1, 114-139.

Калініна Л. М. Культура як цивілізаційний феномен в управлінській діяльності керівника [Електронний ресурс] / Л. М. Калініна, О. М. Онаць, Г. М. Калініна. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9196/1/3_%D0%9A%D0%9B%D0%9C_%D0%9A%D0%93%D0%9C_%D0%9E% D0%9C%D0%9E.pdf.

Ion Alexandru Tanase (2015). The importance of organizational culture based on culture transfer. Proceedings of the 9th International management conference «Management and Innovation For Competitive Advantage», (pp. 848-852). Bucharest, Romania.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Гриньова В. М. Суть понять «професіоналізм» та «професійна підготовка» [Електронний ресурс] /

В. М. Гриньова // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40 (1). - С. 28-34. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40%281%29__7.

Підбуцька Н. В. Розробка опитувальника «Базовий професіоналізм особистості майбутнього інженера» / Н. В. Підбуцька // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. К-ПНУ ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / наук. ред. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. - Вип. 30. - С. 512-524.

Болотнікова І. В. Професіоналізм та професійна компетентність як складові психічної зрілості особистості. [Електронний ресурс] / І. В. Болотнікова. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Psihologia/42691 .doc.htm.

Ксенофонтова М. М. Управлінська культура : сутність та особливості формування /

М. М. Ксенофонтова, Т. М. Заболотна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2012. - Вип. 8. - С. 81-86.

Дудник Н. В. Теоретичні основи формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти. [Електронний ресурс] / Н. В. Дудник. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/6900/1/Дудник%20стаття%20-%20копия.pdf.

Культура управління. Культура менеджера. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://b-

ko.com/book_318_glava_n_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0

%90_%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%EF%BF%BD.html.

Королюк С. В. Управлінська культура керівника школи / С. В. Королюк // Постметодика. - 2003. - № 5-6. - С. 85-88.

Сущенко Р. В. Форсайт управлінської культури - вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту / Р. В. Сущенко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. - 2015. - № 2 (10). - С. 216-222.

Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ^ канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 24 с.

Бондарчук Л. В. Управлінська культура як необхідний елемент розвитку менеджменту в Україні. [Електронний ресурс] / Л. В. Бондарчук, Н. І. Прокопович. - Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/29932.doc.htm.

Александрова Н. М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки / Н. М. Александрова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 1. - С. 147-153.