АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна Зобенько

Анотація

Проаналізовано питання вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі шляхом актуалізації психологічних знань педагога. Особливу увагу звернуто на ґрунтовну психологічну підготовку вчителя початкових класів, яка є запорукою успішного втілення в життя педагогіки співробітництва, ідей варіативності змісту навчання, його індивідуалізації й диференціації, реалізації особистісно-діяльнісного підходу в навчально- виховному процесі, упровадження активних методів і відповідних їм форм організації освітньої діяльності учнів на основі систематичної діагностики, прогнозування і корекції. Зазначено, що врахування психологічних аспектів реалізації всіх складників структури навчально-виховного процесу в їх сукупності і взаємозв’язку визначає умову ефективності його кінцевих результатів. Обґрунтовано доцільність підвищення рівня психологічної підготовки вчителя початкової школи, яка впливає на результативність навчально-виховного процесу, реалізацію особистісно орієнтованої моделі освіти, реалізацію принципу дитиноцентризму.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зобенько, Н. А. (2019). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3169
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна Зобенько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Посилання

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. - Київ : Літера ЛТД, 2018. - 160 с.

Коберник О. М. Організація виховного процесу на засадах проективної педагогіки / О. М. Коберник // Педагогіка і психологія. - 1998. - № 4. - С. 74-81.

Лазаренко Л. А. Психологічна компетентність педагога як чинник професіоналізації / Л. А. Лазаренко // Сучасні наукомісткі технології. - 2008. - № 1. - С. 67.

Мельник Ю. В. Психологічний супровід інноваційної діяльності педагога / Ю. В. Мельник. - Рівне, 2008. - 63 с.

Панок В. Г. Психологічна культура педагогічних працівників як умова розвитку здібностей та формування ціннісних орієнтацій учнів / В. Г. Панок // Психолог. - 2009. - № 22-23. - С. 3-5.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності / В. А. Семиченко. - Київ : Вища школа, 2004. - 336 с.

Прасол Д. В. Особливості формування психологічної готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності / Д. В. Прасол // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 197-201. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_40.

Литвиненко І. С. Психологія управління в освіті : методичний посібник / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол, Л. В. Теглівець - видання 2-е. - Миколаїв : Вид-во «Арнекс», 2008. - 104 с.

Кочерга О. В. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової освіти / О. В. Кочерга // Рідна школа. - 2013. - № 11. - С. 52-56.

Созонюк О. С. Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. С. Созонюк ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Рівне, 2002. - 20 с. - укр.

Мельник О. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичної діяльності : Автореф. дис. ^ канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Мельник; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ, 2002. - 20 с.

Кочерга О. В. Сенситивний стан і професійна компетентність педагога : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Проектування розвитку та психолого-педагогічний супровід обдарованої особистості»], (м. Бучач, 22-23 березня 2012 року). - Бучач : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. - С. 22-28.