ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Степанович Рижиков

Анотація

У науковій статті застосована система методів теоретичного та емпіричного дослідження, загальні наукові методи порівняльного аналізу, інтерпретація практики реальної бойової діяльності в освітньому процесі вищого військового навчального закладу при підготовці майбутніх офіцерів. Наголошено, що кожна базова система у процесі професійної підготовки офіцера Збройних Сил України повинна вирішувати специфічні завдання такої підготовки, які ми називаємо аспектними. Результат самої системи  може бути отриманий не шляхом простої суми результатів впливу різних засобів (елементів) підготовки, а тільки під час впливу засобів підготовки. Наголошено, що наукова новизна полягає в обґрунтуванні та практичній реалізації системного підходу в освітньому процесу вищого військового навчального закладу для забезпечення міждисциплінарних зв’язків між системами професійної підготовки і створення сприятливих організаційно-педагогічних умов для цілеспрямованого розвитку особистості майбутніх офіцерів – захисників Батьківщини.

Доведено, що результатом функціонування системи – процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів – є високий рівень готовності курсантів до практичної діяльності, якого можна досягти тільки за рахунок упорядкування системи на підставі принципів об’єктивності, комплектності, конкретно-історичного (генетичного) підходу, системності, протиріччя педагогічного досвіду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рижиков, В. С. (2019). ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ СЬОГОДЕННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3177
Розділ
Статті
Біографія автора

Вадим Степанович Рижиков, Науково-дослідний центр Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор,  провідний науковий співробітник науково- дослідного відділу військово-гуманітарних  досліджень

Посилання

Александров Ю. И. Теория функциональных систем в психологии / Ю. И. Александров, В. Н. Дружинин // Психологический журнал. – Москва. – 1998. – Том 19. – № 6 . – С. 4–19.

Анохин П. К. Избранные труды : Философские аспекты теории функциональной системы / П. К. Анохин. – Москва : Наука, 1978. – 400 с.

Анохин П. К. Общие принципы теории функциональной системы / П. К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 112с.

Блауберг И. В. Системный подход в современной науке. Проблемы методологии системного исследования / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. – Москва : Мысль, 1970. – 455 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва : Наука, 1984. – 446 с.

Ломов Б. Системность в психологии : Избр. психол. тр. / под ред. В. А. Барабантикова. – Москва : Институт практ. психологии, 1996. – 384 с.

Макаров Р. Н. Теория и практика конструирования целевых моделей операторов особо сложных систем управления : [монография] / Р. Н. Макаров, Л. В. Герасименко. – Москва : Изд. Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, 1997. – 450 с.

Мерлин В. С. Собрание сочинений в 4-х томах : т. 2. / В. С. Мерлин. – Пермь : ПСИ, 2006. – 192 с.

Психофизиология : учебник для вузов / под. ред. Ю. И. Александрова. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 464 с.

Русалов В. М. Биологические основы индивидуально-психологических различий / В. М. Русалов. – Москва : Наука, 1979. – 352 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / С. О. Сисоєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 344 с.

Судаков К. В. Физиология. Основы и функциональные системы : курс лекций / К. В. Судаков. – Москва : Медицина, 2000. – 784 с.

Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник / Д. В. Чернілевський. – Вінниця : Вид-во АМСКП, 2012. – 364 с.

Ryzhykov V. Elaboration of technology and content –practical component of the officer’s psychogram // Problems of modern science: Collection of scientific articles. − Fadette editions, Namur, Belgium, 2018. − 200 p.

Ryzhykov V. Method of organizing lessons in the armies in the way of modern world military educational practice // Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. EDEX, Madrid, España, 2018. – P. 218–228.