КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Миколаївна Сущенко

Анотація

Визначено основні критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії. Критерії сформованості професійної компетентності розглянуто як сукупність сутнісних ознак, які дають можливість зробити висновки про стан і рівень її сформованості, при цьому ступінь сформованості визначається в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, низкою ознак. Обґрунтовано, що критеріями сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії визначено особистісний, когнітивний, діяльнісний. Показниками  особистісного критерію є мотиви професійного вибору; професійна мотивація; потреба у професійному саморозвитку. Показниками когнітивного критерію є сформовані психолого-педагогічні знання; анатомо-фізіологічні знання та знання з безпеки життєдіяльності; знання з теорії і методики фізичного виховання та спорту; основи медичних знань; знання сучасних  оздоровчо-реабілітаційних технологій. Показниками діяльнісного критерію є організація власної діяльності студента з реалізації програми практики; управління діяльністю учнів; організація професійного спілкування. Виділено чотири рівні розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії: критичний, базовий, достатній, оптимальний.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сущенко, О. М. (2019). КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3180
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Миколаївна Сущенко, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

аспірантка кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії

Посилання

Бєлікова Н. О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоровʼязбережувальної діяльності : теорія та методика : монографія / Н. О. Бєлікова. – Київ : ТОВ «Козарі», 2012. – 584 с.

Волошко Л. Б. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі медико-біологічної підготовки / Л. Б. Волошко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 24. – С. 42–44.

Жигірь В. І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування / В. І. Жигірь // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 40–47.

Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – Москва : Высшая школа, 1990. – 119 с.

Лянной Ю. О. Професійна підготовка магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України / Ю. О. Лянной // Science and Education a New Dimension : pedagogy and psychology. – Budapest, 2015. – 111 (29). – Issue 57. – Р. 39–42.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.

Професійна педагогічна освіта : компетентнісний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. –Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.

Сущенко Л. П. Розвиток здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки / Л. П.Сущенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. – № 3 (31). – С. 52–55.

Тернопільська В. І. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів / В. І. Тернопільська, О. В. Дерев’янко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 3. – С. 264–267.

Хоменко П. В. Природничо-наукова підготовка фахівця фізичної культури : монографія / П. В. Хоменко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012. – 380 с.

Чернявський В. В. Компетентнісний підхід як чинник забезпечення вимог до підготовки фахівців морської галузі / В. В. Чернявський // Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. – 2014. – Вип. 20. – С. 230–232.

Чопик Т. В. Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Чопик. – Хмельницький, 2014. – 250 с.

Чорноштан А. Г. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової технології навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / А. Г. Чорноштан ; Луган. держ. пед. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 c.

Чубук Р. В. Критерії, показники та рівні професійної компетентності соціальних педагогів / Р. В. Чубук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Психологія і педагогіка. – 2008. Вип. 11. – С. 253–263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2008_11_30