ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анна Василівна Федорович

Анотація

Розкрито сутність поняття професійна компетентність педагога, яка тлумачиться як цілісне багатогранне поняття, що передбачає теоретичні знання про предмет впливу – дитину (людину) і практичну готовність діяти з нею. Акцентовано на важливості поєднання загальних (особистісних) та професійно-педагогічних компетенцій в освітній діяльності. Доведено, що завданням і результатом діяльності закладів вищої педагогічної освіти є формування в майбутніх фахівців професійної компетентності та уявлення про те, що ця характеристика потребує постійного вдосконалення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Федорович, А. В. (2019). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3181
Розділ
Статті
Біографія автора

Анна Василівна Федорович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Burchell, H., & Westmoreland, S. (1999). Relationship between competence‐based education and student reflection on practice: a UK case study of initial teacher training. International Journal of Training and Development, Vol. 3, Issue 2, 156–166.

Biesta, G. (2015). How Does a Competent Teacher Become a Good Teacher? Philosophical Perspectives on Teacher Education, May, 1–22.

Лисогор Л. Життєва компетентність як умова самореалізації особистості / Л. Лисогор // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – Вип. 47. – С. 143–147.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Життєва компетентність особистості : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [ред. Л. Сохань]. – Київ : Богдан, 2003. – 520 с.

Степанець Н. П. Компетентнісна парадигма в підготовці кадрів для сфери туризму / Н. П. Степанець // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 3. – С. 262–271.

Діти у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : Видавець О. Зень, 2010. – 368 с.

Малихін О. Ієрархія компетентностей сучасного педагога : зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції [«1025-річчя історії освіти в Україні : труднощі, сучасність та перспективи»], (м. Київ 22.05.2014). – Київ, 2014. – С. 65–75. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/3823/1/O_Malihin_konf_GI.pdf

Сидоренко В. Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз : ІІІ регіональна науково-практична конференція [«Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці»]. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2017. – С. 8–17.

Закон України «Про вищу освіту» (2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page