АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Миколайович НАБАТОВ

Анотація

Висвітлено теоретико-методичні аспекти формування і розвитку навичок критичного мислення в академічному середовищі. У статті проаналізовано різні типи мислення, серед яких: конкретне мислення (розумовий процес відображення і оперування найпростішими,  конкретними поняттями, які визначають предмети і явища об’єктивного світу); абстрактне мислення (процес сходження від конкретного до
абстрактного, розуміння певного поняття у формі абстракцій); дискурсивне міркування (доведення певних положень з точки зору їхньої
істинності, переконливості); недискурсивне мислення (інтуїція та уявлення); критичне мислення (аналітичне міркування – дедукція та
індукція). Встановлено, що критичне мислення у процесі підготовки майбутніх фахівців різних галузей – актуальний аспект досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників, один із найважливіших компонентів професійної підготовки в умовах закладів вищої освіти. В результаті аналітичного аналізу виокремлено 6-ть рівнів реалізації критичного мислення (опис від т.зв. «низького» до «високого» рівнів):
1) запам’ятовування (характеризується тим, що слухач приймає або заперечує отриману інформацію, співставляючи нову з раніше засвоєною); 2) розуміння (розуміння інформації за допомогою пояснення ідей або концепцій); 3) застосування (використання отриманої інформації у контексті конкретних ситуацій); 4) аналіз (визначення внутрішніх взаємозв’язків всіх частин предмету вивчення із загальною
структурою); 5) оцінка (обґрунтування рішення на основі критерії і стандартів шляхом перевірки та певної критики); 6) створення (генерування нових ідей, продуктів або способів перегляду чи відтворення речей). Врахування особливостей розвитку критичного мислення є життєво важливим у процесі підготовки молодих спеціалістів у будь-якій галузі, а тому потребує контекстно-орієнтованого розгляду та аналізу. Перспективним напрямом дослідження є вивчення особливостей розвитку критичного мислення майбутніх фахівців театрального мистецтва в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, що сформувало перспективу подальших наукових розвідок окресленої у
статті проблеми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
НАБАТОВ, С. М. (2019). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3455
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Миколайович НАБАТОВ, Київський міжнародний університет

аспірант

Посилання

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Київ: Знання України, 2003. 450 с.

Луговий В. І. Управління освітою: навчальний посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». Київ: Видавництво УАДУ, 1977. 302 с.

Щолокова О.П. Модернізація фахової мистецької освіти у контексті сучасних гуманістичних ідей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Київ: НПУ, 2007. Вип. 4 (9). С. 11–15.

Луговий В. І. Ціннісні компетентності – невід’ємна складова підготовки фахівців з вищою освітою в умовах євроінтеграції. Вища освіта України. 2009. Додаток 4, Т. 1 (13). C. 393-401.

Новікова О.В. Проблема розвитку творчого мислення в системі Едварда де Боно: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2008. 20 с.

Facione, P.A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H., & Krathwohl, D.R. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay, 2015. 159 p.

Halpern, D.F. n.d. Teaching or Critical Thinking: Helping College Students Develop the Skills and Disposition of a Critical Thinker. Retrieved from https://www.precisionmi.com/materials/college mat/criticalthinking-halpern.pdf

Sternberg, R.J. & Lubart, T.L. The Concept of Creativity. In R.J. Sternberg (Ed.): Handbook of Creativity. Cambridge University Press, 1999. 134 p.

Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. Київ: ВІРА ІНСАЙТ, 2000. 444 с.

Dewey, J. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York, 1916. 234 s. The MacMillan Company. Stanford University Libraries. Retrieved from https:// www.books.google.com.

Anderson Z., Lorin W., and Krathwohl D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001. 342 p.

Новикова Е.В. Программа развития творческого мышления младших подростков по системе Эдварда де Боно. Практична психологія та соціальна робота, 2012. № 1. С. 26–31.

Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва як напрям наукового пізнання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Київ: НПУ, 2007. Вип. 4 (9). С. 7–11.

Facione, P.A. Executive Summary, The Delphi Report, American Philosophical Association, 2010. Retrieved 15.07.2019, from https://www. insightassessment.com/Resources/Importance-ofCritical-Thinking/Expert-Consensus-on-CriticalThinking/Critical-ThinkingImpotra nce-DefinitionBenefits)