АУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Степанівна ЯКУБОВСЬКА

Анотація

На цей час надзвичайно важливою є проблема формування мовленнєвої компетентності студентів, оскільки дуже часто в умовах вищої професійної школи зустрічаємося із фактами, коли вихованці знають теоретичний мовний матеріал, але їхні знання не переростають у вміння. Це пояснюється системою вступних випробувань, коли абітурієнт розв’язує механічні мовні тестові завдання, але не має можливості показати свої мовленнєві навики. Механічні знання не стають алгоритмом мовленнєвих навиків. Мовленнєва компетенція перебуває у тісному взаємозв’язку із культурологічної компетенцією і складає основу культурологічного простору сучасності, який є важливим складником у формуванні гуманітарної безпеки суспільства. Тому в умовах вищої професійної школи формування мовленнєвої компетентності студента стає важливим складником його професійного становлення. Мета дослідження: розробити методику формування мовленнєвої  компетентності студентів на основі використання художніх текс тів сучасності, які сприятимуть когнітивному, психолого-емоційному становленню особистості студента, що є важливим підґрунтям для
формування мовленнєвої компетентності людської індивідуальності; проаналізувати системне еволюційне осмислення розвитку особистості сучасних студентів та варіативні технології забезпечення основ культурологічної освіти майбутніх професіоналів-фахівців. Матеріали і методи дослідження: під час дослідження було використано компаративний, історико-логічний, синергетичний методи. Зазначений методологічний підхід дозволив проаналізувати системне творення формування мовленнєвої компетентності студентів як складової загальної культурологічної освіти сучасної інноваційної людиноцентричної педагогіки. Результати дослідження. На основі формування науково-методичних засад мовленнєвої компетенції студентів проаналізовано проблеми синенергетичної взаємодію між становленням духовно-екзистенційного світу людської індивідуальності та формування сучасного
культурологічного простору. Як показує дослідження, розвиток освіти
перебуває у прямій залежності від становлення та розвитку гуманітарної безпеки суспільства, а формування мовленнєвої компетентності
студентів – самоспрямований процес, завдяки якому вихованці сучасної професійної школи трансформують свої інтелектуальні можливості у вміння, які, завдяки своїй культурологічній парадигмі, інтегруються у духовні процеси суспільного буття. Це архетип сучасної освітньої діяльності, який студенти використовують для керування і організації своїх знань і перетворення їх у переконання, які потрібні для навчання. Такий інноваційний процес постійного навчання (навчання упродовж життя) поєднаний із духовним вдосконаленням засобами культурологічного розвитку особистості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯКУБОВСЬКА, М. С. (2019). АУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3495
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Степанівна ЯКУБОВСЬКА, Українська академія друкарства

кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи

Посилання

Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). Київ: Місіонер, 2000. 298 с.

Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури. Київ: Академвидав, 2006. 498 с.

Бех І.Д. Духовна особистість у контексті освітніх викликів. Рідна школа. 2019, №1. С.3-7.

Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дитини від народження до 7 років. Київ: Слово, 2010. 374 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Кремень В.Г. Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Київ, 1999. 658 с.

Кремень В. Духовність і культура суспільства визначаються розвитком освіти. Edukacja wspoteczens twachwielo kulturowych / Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP. Warszawa, 2012. С. 45–57.

Мистецтво у розвитку особистості : [монографія / Ничкало Н.Г., Зязюн І.А., Отич О.М., Соломаха С.О., Сотська Г.І., Вовк М.П., Попик О.І., Філіпчук Н.О., Чембержі М.І., Харченко П.В., Ніколаї Г.Ю.]. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Педагогика. Большая современная энциклопедия. Сост. Е.С. Рапацевич. Минск: Современное слово, 2005. 630 с.