ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Михайлівна ТРИФОНОВА

Анотація

У статті акцентована увагу на проблемах організації освітнього процесу з фізики та технічних дисциплін у вищій школі. Аргументовано необхідність розвитку у майбутніх фахівців комп’ютерних технологій інформаційно-цифрової компетентності в умовах цифровізації українського суспільства. У статті виділено основні компоненти інформаційно-цифрових ресурсів та
визначено їх основні види.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТРИФОНОВА, О. М. (2019). ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ ТА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3497
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Михайлівна ТРИФОНОВА, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничих наук
та методик їхнього навчання, докторант

Посилання

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23. (Дата звернення: 27.01.19).

Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Застосування засад «відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізикотехнічних дисциплін. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, July 19, 2018, Warsaw, Poland. 2018. Vol. 2. С. 58-62.

Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Мельниченко О.О. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія. Харків: УІПА, 2007. 162 с.

Зеер Э.Ф. Концепция инженерно-педагогического

образования Психолого-педагогические проблемы инженерно-педагогического образования: сборник научных трудов. Свердловск, 1986. С. 3–13.

Ящун Т.В., Громов Є.В., Сажко Г.І. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків, 2015. Вип. 47. С. 110-116.

Ничкало Н. Г. Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий. Київ: Науковий світ, 2001. 67с.

Власенко К.В., Сітак І.В., Чумак О.О. Освітній сайт як засіб формування інформатичної компетентності студента. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. 2018. № 16. С. 3–16.

Суховірська Л.П., Садовий М.І. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки: [навч. посібн.]. Кіровоград: Авангард, 2014. 96 с.

Цецорина Т. А. Организация образовательного процесса в школе на основе ресурсного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Белгород: Белгородский гос. нац. исследовательский ун-т, 2002. 172 с.

Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. [ЦДПУ ім. В. Винниченка]. 2018. Вип. 173, Ч. ІІ. С. 221–225.

Сербін О. О. Систематизація цифрових ресурсів в контексті формування електронного каталогу. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матер. Міжнар. наук. конф., м. Київ, 08 жовтня 2013 р. URL:

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/134.

(Дата звернення: 08.02.19).

Трифонова О.М. Інтеграційні процеси освіти, науки, техніки та технологій у підготовці фахівців комп’ютерної галузі. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 13–15 вересня 2018 р. Херсон, 2018. С.126–127.