ТЬЮТОРСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Миколаївна ЗАРІШНЯК

Анотація

Проаналізовано сутнісно-змістову характеристику поняття «тьютор» і схарактеризовано особливості тьюторської діяльності у контексті взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Розкрито структуру тьюторського заняття, що застосовують на практиці в українських вишах. Доведено факт ефективності тьюторської системи під час вивчення гуманітарних дисциплін.
Узагальнено теоретичні основи тьюторської діяльності у закладах вищої освіти і сформульовано висновки щодо такої діяльності у закладах вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАРІШНЯК, І. М. (2020). ТЬЮТОРСТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3597
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Миколаївна ЗАРІШНЯК, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки,
фізичної культури та управління освітою

Посилання

Малярчук О. Викладач в системі дистанційного навчання. URL: http://eprints.zu.edu.ua/6421/1 /09movvsd.pdf (дата звернення 01.04.18).

Сучану А. Тьютор: якісно нове особистіснопрофесійне призначення викладача-консультанта у вищому навчальному закладі. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1709 (дата звернення 17.03.18).

Подпльота С.В. Тьюторство: історія і сучасність. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Серія Педагогічні науки. 2017. Вип. 75(2). С. 65–69. URL:

http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_75/part_

/14.pdf (дата звернення 05.04.18).ISSN 2076-586X (Print), 2524-2660 (Online) Серія «Педагогічні науки». Випуск № 4.2019 16.

Пьянин В.С. Профессиональная подготовка бакалавров как тьюторов в условиях педагогического вуза для общеобразовательных учреждений: автореф. дис … канд. пед. наук. М., 2010. 26 с.

Профессия тьютор. URL: http://poprofessii.in.ua /tyutor, (дата звернення 23.03.19).

Громовий В. Індивідуальний педагогічний супровід учнів. Освіта.ua. 20.12.2007. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/1240/ (дата звернення 23.03.19).

Allen V. Children as Teachers. Open University Press, 1976. 178 p.

Семеновська Л. Методичні аспекти реалізації тьюторського супроводу вивчення педагогічних дисциплін. Естетика й етика педагогічної дії. 2014. Вип. 8. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4492/1/Semenovska.pdf (дата звернення 04.04.18).

Тьюторство как новая профессия в образовании. Томск: Дельтаплан, 2001. 159 с.

Коневщинська О.Е. Формування ІКТ-компетентностей викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти. URL: http://lib.iitta.gov.ua

/7606/2/1117-4042-1-PB.pdf (дата звернення 13.03.18).

Козько В.М. та ін. Тьюторіал як форма навчання лікарів на етапі післядипломної освіти. URL:

http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/pdf (дата звернення 10.03.18).

Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: Конкор, 2011. 628 с. URL:

http://uchebnikionline.ru/pedagogika/pedagogika_

vischoyi_shkoli_-_turkot_ti/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_turkot_ti.htm, (дата звернення 10.03.18).

Ковальова Т.М. Кто такой «тьютор» и какова его роль в воспитании школьников? В чем специфика деятельности тьютора? Директор школы. М., 2011. №6. С. 23–29.

Ковалева Т.М, Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А., Чередилина М.Ю. Профессия «тьютор». Москва-Тверь: СКФ-офис, 2012. 246 с.

Черковська О.С., Сичов Р.О. Шлях від ментора до

помічника та мотиватора: перші результати тренінгів викладачів для проблемно-орієнтованого навчання в малих групах. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/pdf (дата звернення 16.02.18).

Дем’яненко Н. Тьюторство у вищій школі. Освіта:

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик, 2016. №13/14 (6–13 квітня). С. 6.

Голубєва М.О., Жулківська А.М. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора Британського університету. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/

bitstream/handle/123456789/2038/Holubieva_Por

ivnialna_kharakterystyka.pdf (дата звернення 10.03.2018).

Волченкова К. Тьюторское сопровождение как основа субъект-субъектных отношений тьютора и студента. Вестник ЮУрГУ. 2013. №3. С. 71–76.

Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования: спец. учеб. курс / С.А. Щенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская, М.Я. Беньковский, А.А. Вербицкий, Е.Л. Гаврилова, А.Д. Ишков, Е.С. Комраков, Н.Г. Милорадова, М.В. Моисеева, А.М. Орел, Т.А. Сергеева. 2-е изд., испр. М.: Дрофа, 2006. 591 с.

Васюк О.В. Організаційна діяльність тьютора у закладах вищої освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2017. Вип. 277. С. 38-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2017_277_8

(дата звернення 10.03.19).

Поперечна Л. Ю. Комунікативні здібності вчителя

як одна з важливих складових його професіограми. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_1_14 (дата звернення 10.02.19).

Boud D. Implementing Student Self-assessment. Sydney II Higher Education Research and Development Society of Australia, 1996. 130 p.

Зарішняк І.М. Комунікативні аспекти взаємодії між тьютором і студентом. Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2019 р. / за ред. проф. В.Ю. Попова. Вінниця, 2019. С. 179–183.

Петрова І. Тьюторство в закладах вищої освіти:

порівняльний аналіз. Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2019 р. За ред. проф. В.Ю. Попова. Вінниця, 2019. С. 192–196.

Дем’яненко Н. Тьюторсьво – технологія супроводу

особистісно-професійного розвитку студентів: ретровитоки, актуалізація. URL: http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_kiovst_Demyanenko/290.html (дата звернення 03.04.18).

Зарішняк І. М. Тьюторське заняття як альтернативний вид навчального заняття у ВНЗ України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Вип. 39. Київ-Вінниця: Планер, 2014. С. 224-229.

Цимбалюк І. М. Психологія консультування та корекції: модульно-рейтинговий курс: навч. посіб. Київ: Професіонал, 2005. 656 с.