СТРУКТУРУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Петрівна ВОЙТОВИЧ
http://orcid.org/0000-0003-3056-861X

Анотація

У статті розглянуто особливості структурування та конструювання змісту програми навчальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії», яка є складовою частиною обов’язкової компоненти професійної підготовки майбутнього еколога. Щоб якісно та продуктивно виконувати свої обов’язки еколог повинен розуміти причини виникнення екологічних проблем, вміти аналізувати фактори, що негативно впливають на довкілля, розуміти шляхи усунення та мінімізації цих впливів, а для цього він має володіти комплексом знань з хімічних наук, тобто знати способи утворення хімічних речовин та їх властивості, можливі перетворення та шляхи розповсюдження шкідливих речовин у довкіллі та живих організмах, що дозволить майбутньому фахівцю спрогнозувати їх вплив на навколишнє середовище та запобігти цим впливам. Подано структурні елементи програми навчальної дисципліни та проаналізовано їх наповнення. Обґрунтовано чинники конструювання змісту навчальної дисципліни, з огляду на специфіку підготовки майбутніх фахівців-екологів, що передбачало врахування цільового компоненту освітнього процесу для проектування змісту навчальної дисципліни; змістове наповнення навчальної дисципліни відповідно до визначених форм навчальної діяльності в закладах вищої освіти та особливостей дисципліни; удосконалення методів, форм та засобів навчання для ефективного оволодіння хімічними компетентностями; постійний моніторинг навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та коригування змісту модулів навчальної дисципліни. Визначено дидактичні принципи конструювання змісту навчальної дисципліни, які забезпечують ефективність освітнього процесу та ґрунтуються на врахуванні сучасних наукових досліджень в галузі хімії, системності та послідовності засвоєння предметних компетентностей, доступності теоретичного і практичного матеріалу, зв’язку теорії та практики, раціональному застосуванні засобів наочності, формування професійної компетентності майбутнього еколога.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОЙТОВИЧ, О. П. (2021). СТРУКТУРУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4025
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Петрівна ВОЙТОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри екології, географії та туризму

Посилання

Білецька Г. Принципи відбору змісту природничонаукової підготовки майбутніх екологів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 111–119.

Заблоцька О.С. Формування предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей: монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2011. 428 с.

Кофанова О.В. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврівекологів у технічних університетах України. Педагогіка і психологія. 2012. № 1. С. 48–56.

Рибніков С.Р. Підготовка майбутніх екологів до роботи в системі екологічного управління: удосконалення змісту навчання. Відповідальна економіка. 2009. № 1. С. 66–75.

Рудишин С.Д. Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія. Вінниця: ВМГО «Темпус», 2009. 394 с.

Боголюбов В.М. проблеми формування змісту навчально-методичних матеріалів при підготовці майбутніх екологів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Экология. 2014. №70. С.8–13.

Положення про робочу програму навчальної дисципліни Рівненського державного гуманітарного університету URL:

http://rshu.edu.ua/images/nmr/pol_rob_prog_navch_disc_2019.pdf (дата звернення 19.10.2020).

Освітньо-професійна програма «Прикордонний екологічний контроль» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія. 2020 р. URL:

http://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_pr og_bak_101_ekologia_prikord_2020.pdf (дата звернення 19.10.2020).

Освітньо-професійна програма «Екологія садовопаркового господарства та ландшафтна архітектура» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія. 2020р. URL: http://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_pr

og_bak_101_ekologia_sadovo_2020.pdf (дата звернення 19.10.2020).

Войтович О.П., Сергієнко В.П., Бондаренко С.І. Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського

національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2016. № 22. С.75–77.

Horbatiuk R., Voitovych O., Voitovych I. (2020). Formation of project competence of future environmentalists. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological,

Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020 . In S. Semerikov, S. Chukharev, S. Sakhno, A. Striuk, V. Osadchyi, V. Solovieva, T. Vakaliuk, P. Nechypurenko, O.

Bondarenko, H. Danylchuk (Eds.). E3S Web of Conferences, 166, Article 10026. URL: https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10026/e3sconf_icsf2020_10026.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202016610026