СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Анатолійович ЛАЗОРЕНКО
http://orcid.org/0000-0001-6493-8514
Олена Володимирівна СЕМЕНІХІНА
http://orcid.org/0000-0002-3896-8151

Анотація

У статті акцентовано увагу на проблемах професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту та розвитку їх інформаційно-цифрової культури в умовах змішаного навчання. Проведений аналіз теоретичного і практичного досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту засвідчив відсутність системного бачення важливості проблеми розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Складність завдання розвитку інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту полягає у розробці методично виправданих і дидактично врівноважених засобів навчання для майбутніх фахівців ФКіС з урахуванням усіх можливостей сучасної техніки. Новітні тенденції соціуму вимагають розвитку системи освіти та підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту на засадах інформаційних технологій, створенні та функціонуванні належного високотехнологічного та високоякісного інформаційно-освітнього середовища. Проведене опитування студентів та викладачів факультетів фізичної культури і спорту підтвердили з одного боку, потребу удосконалення процесу професійної підготовки в галузі фізичної культури і спорту, а з іншого недостатню активність щодо залучення ЕОР у процес такої підготовки. Значну роль у професійній підготовці майбутнього фахівця фізичної культури і спорту слід надавати саме створенню інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти, в якому перебувають студенти, воно повинно забезпечувати умови для формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання передбачає модернізацію курсів інформатичних дисциплін, дистанційних курсів до фахових та вибіркових дисциплін, розробку і впровадження спецкурсів «ІТ у фізкультурно-оздоровчій діяльності», електронних освітніх ресурсів, технічних ресурсів; Інтернет-ресурсів; комунікаційних програм, систем управління навчанням, відкритих освітніх ресурсів, технологій доповненої реальності та цифрового здоров’я, використання лекцій–візуалізацій, відеоконференцій, чатів, вебінарів тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛАЗОРЕНКО, С. А., & СЕМЕНІХІНА, О. В. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4031
Розділ
Статті
Біографії авторів

Сергій Анатолійович ЛАЗОРЕНКО, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання

Олена Володимирівна СЕМЕНІХІНА, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри інформатики

Посилання

Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»: затв. Указом Президента України від 1 вересня 1998 року № 963/98. URL: http://uazakon.com/documents/date_21/pg_iwgzsa /index.htm. (дата звернення 20.01.2020).

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115- 2017-п (дата звернення 12.01.2020).

Степанченко Н.І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах: дис.... д-ра пед. наук : 13.00.04. Луцьк, 2017. 629 с.

Близнюк М.М. Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2000. 208 с.

Гунько С.О. Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Луцьк: Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. 175 с.

Ільків О.С. Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Рівне: Міжнародний ун-т «Рівненський економікогуманітарний ін-т» ім. Степана Дем'янчука, 2003. 239 с.

Карташова Л.А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: дис... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2004. 247 с.

Качурівський В.О. Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та навичок практичного застосування комп'ютерної техніки: дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль: Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2003. 235 с.

Майборода О.В. Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України: дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Центральний ін-т післядипломної освіти АПН України, 2002. 238 с.

Сущенко А.В. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт: [зб. наук. пр.].Запоріжжя, 2012. № 1(7). С. 104–111.