ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Андріївна ДОЦЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-1050-8193

Анотація

Використання інтерактивних і онлайн ін- струментів цифрових платформ є перспекти- вним напрямком у вивченні загальнотехнічних дисциплін, оскільки майбутні інженери під час навчання потребують наочності теоретичного матеріалу під час вивчення теорем, законів; роботи із методиками розрахунку, графічним контентом, спеціальними інженерними про- грамами під час виконання лабораторних та практичних робіт. На додаток до традиційних матеріалів таких як відео й друковані матері- али, навчальні курси в умовах світових цифро- вих платформ надають інтерактивні та он- лайн інструменти навчання для здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей. У статті представлений технологічний аналіз можливостей сучасних цифрових платформ для вивчення майбутніми інженерами загаль- нотехнічних дисциплін. Визначено основні хара- ктеристики загальнотехнічних дисциплін. Роз- глянуто технологічні особливості, характерис- тики та можливості сучасних цифрових пла- тформ Kajabi, Wiziq, Skillshare, Treehouse, Udemy, LinkedInLearning, EdX, Udaciti, Khan Academy, iSpring, WebTutor, Teachbase для ви- вчення майбутніми інженерами загальнотехні- чних дисциплін. Проаналізувавши технологічні властивості кожної з платформ дистанційного навчання, доцільно зазначити, що окрім подачі у відео- або мультимедійному вигляді, такі платформи мають широкий спектр інструме- нтів, а саме: вебінари, інтерактивні завдання, опитування, тестові тренажери, скрінкасти, онлайн лабораторні роботи, користування інтерактивними підручниками. Це є доречним при вивченні загальнотехнічних дисциплін, які потребують роботи з графічним матеріалом, пояснень до методик розрахунку інженерних об’єктів, роботи з творчими інженерно- технічними завданнями, проведення дослідів та доведення теорем та законів та закріплення отриманих знань. Було виявлено інструменти цифрових освітніх платформ, які доцільно ви- користовувати для навчання загальнотехніч- ним дисциплінам майбутніх інженерів в кон- тексті інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти. В ході аналізу переваг та недоліків цифрових платформ в контексті вивчення загальнотехнічних дисциплін визначе- но, що майбутніми інженерами необхідно кори- стуватися широким спектром інтерактивних та онлайн інструментів сучасних цифрових платформ, щоб забезпечити якісне опанування технічних та інженерних знань та навичок

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОЦЕНКО, Н. А. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАЙБУТНІМИ ІНЖЕНЕРАМИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4033
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Андріївна ДОЦЕНКО, Миколаївський національний аграрний університет

докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальнотехнічних дисциплін

Посилання

Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистанціійний курс. Харків: ТОРСІНГ(2012, 2002.

Лапінський В.В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих засобів і систем навчання. Праці наук. товариства ім. Шевченка. Комп’ютерно-орієнтовані технології, 2005. т.ІІ. C. 32–36.

Андрощук І.М. Е-learning як ефективна форма самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти. Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал, 2018. №1. C. 3–6.

Бахмат Н.В. Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи. Молодь і ринок, 2014. № 5. C. 45–49.

Олійник В.В., Самойленко О.М., Бацуровська І.В., Доценко Н.А., Горбенко О.А. Pedagogical model of preparation of future engineers in specialty Electrical power,electrical engineering and electrical mechanics' with use of massive open online courses. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. 73(5). С. 161–173. URL: https://journal.iitta.gov.ua

/index.php/itlt/article/view/2864

Корець М.С. Методика викладання технічних навчальних дисциплін: навчальний посібни. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. 240 с.

Ящук С.М. Професійна підготовка викладача загальнотехнічних дисциплін: теоретичний аспект : навчальний посібник. Умань: ФОП Жовтий О. О. 2015. 133 с.

Дуніна І.М. Платформи дистанційного навчання в університетах Франції. 2016. URL: http://nvd. luguniv.edu.ua/archiv/NN16/11dimvuf.pdf

Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения. Москва: «Академия», 2004.

Principles Of Mobile Learning. URL: https://www.teachthought.com/learning/12- principles-of-mobile-learning

Best online course platforms. 2019. URL: https://www.adamenfroy.com/best-online-course- platforms

Easy LMS. What is The definition of Mobile Learning (M-learning). The Netherlands. 2017. URL: https://www.easy-lms.com/knowledge-center/lms- knowledge-center/mobile-learning/item10388

Інформаційно-освітня платформа Wiziq. URL: https://www.wiziq.com/