МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Степанівна ПАВЛОВА
http://orcid.org/0000-0002-7817-6781

Анотація

Розкрито зміст поняття «методична підго- товка майбутнього вчителя». Обґрунтовано потребу вдосконалити методичну підготовку майбутніх учителів інформатики під час на- вчання в закладах вищої освіти.
Здійснено аналіз методичної складової про- фесійної підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях за освітньо–професійною програмою Середня осві- та (інформатика). Методична підготовка здо- бувачів вищої педагогічної освіти націлена на оволодіння основами методичної діяльності вчителя-предметника і спирається на спеціа- льні (предметні), психолого–педагогічні і мето- дичні знання та уміння, а також на професійні мотиви, якими пронизаний кожний з попередніх складників.
Розкрито особливості організації методичної підготовки у процесі вивчення методики на- вчання інформатики, наведено приклади на- вчально–методичних завдань, розв’язання яких спрямоване на оволодіння методичними знан- нями і формування методичних умінь.
Акцентовано увагу на методичній підготовці на засадах компетентнісної парадигми. Мето- дична підготовка повинна бути наскрізною і відображатися на усіх етапах здобуття квалі- фікації «вчитель інформатики», перш за все засобами дисциплін із циклу професійної підго- товки обов’язкового та вибіркового компонентів освітньо–професійної програми. При цьому не- обхідно враховувати мету і завдання шкільного курсу «Інформатика», засоби, методи і принци- пи навчання, зміст навчального матеріалу, прогнозовані результати навчання учнів, ме- тодику викладання інформатики загалом та окремих її розділів, динамічний розвиток інфо- рматики як фундаментальної науки і відповід- но як дисципліни у загальноосвітніх закладах середньої освіти. Методичну підготовку май- бутніх учителів інформатики розглянуто як: процес навчання; компонент системи профе- сійної підготовки; результат навчання. Ре- зультатом методичної підготовки є набута на певному рівні методична компетентність, яка відображає сформовані уміння обґрунтовано і методично виважено конструювати освітній процес з шкільного курсу інформатики для кон- кретної дидактичної ситуації з урахуванням психологічних механізмів засвоєння навчальних відомостей і вироблення навичок роботи з комп’ютером

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАВЛОВА, Н. С. (2021). МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4034
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Степанівна ПАВЛОВА, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Посилання

Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: монографія. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 236 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси. Вид–во від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. 608 с.

Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах: дис. … д–ра пед. наук: 13.00.02 / Полтавський Національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2016. 526 с.

Бігич О. Б. Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Вісник Житомирськог педагогічного університету. Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка. 2003. Вип. 12. С. 129–132.

Лаврентьєва О. О. Теоретичні і методичні засади розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: дис. д–ра пед. наук: 13.00.04 / Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ, 2015. 530 с.

Рамський Ю. С., Балик Н. Р. Методична підготовка вчителя інформатики та розвиток його фахових компетентностей. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. Вип. 7. С. 32–35.

Опачко М. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту: дис. … д–ра пед. наук: 13.00.04 / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 685 с.

Шарко В. Д. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти: автореф. … д–ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2006. 47 с.

Про затвердження національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. URL: https://cutt.ly/qgIBINn (дата звернення: 24.10.2020).

Касперко М. В. Формирование методической компетентности будущего учителя математики в условиях классического университета: монография. Гродно: ГрГУ, 2012. 115 с.