ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ WEB-РЕСУРСІВ: КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Сергійович ШУЛЯК
http://orcid.org/0000-0001-6615-0341

Анотація

Здійснено аналіз компонентного складу готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності. Виокремлено компоненти готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, операційно-практичний. Визначено функції цих компонентів: мотиваційно-ціннісного – активізація прояву інших компонентів, когнітивнозмістового – забезпечення заходів використання ресурсних можливостей інших компонентів для досягнення – визначення відносин між компонентами в процесі реалізації ресурсного потенціалу в просторі і часі. Розкрито сутність кожного компоненту готовності та їх показники. Встановлено, що показником мотиваційноціннісного компоненту є усвідомлення значущості інформатизації освіти; пізнавальний інтерес до WEB-технологій, способів формування інформаційної культури учнів; стійкість переконань та потреби в необхідності використання WEB-ресурсів; інтерес і потреба у використанні засобів інформатизації, управління процесом застосування WEB-ресурсів в школі; наявність мотивів, інтересів, потреб і ціннісних орієнтацій (цінності-орієнтири, цінності-цілі, цінності-відносини, цінності-якості, цінностізасоби) на використання WEB-ресурсів у професійній діяльності; необхідні якості і властивості особистості; когнітивно-змістового: наявність необхідного обсягу і повноти загальнокультурних, загальнопрофесійних, професійних, спеціальних знань з WEB-ресурсів, способів їх використання, рівень володіння теоретичними знаннями з інформатизації освіти і способами їх застосування; операційно-практичного: наявність комплексу умінь, необхідних для успішного використання WEB-ресурсів в професійній діяльності (гностичні, проєктувальні, конструктивні, операційні, організаційні, аналітичні, дослідницькі, інструментально-діяльнісні, технологічні, прогностичні, комунікативні, рефлексивні), що випливають з функцій вчителя по впровадженню WEB-ресурсів у освітній процес, наявність здібностей до адекватної оцінки своєї діяльності, сформованість рефлексивної позиції, позитивне самосприйняття.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШУЛЯК, А. С. (2021). ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ WEB-РЕСУРСІВ: КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4035
Розділ
Статті
Біографія автора

Андрій Сергійович ШУЛЯК, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант

Посилання

Антонченко М.О. Інформаційно-цифрова компе- тенція педагога. Створення інформаційно- освітнього середовища сучасного закладу освіти України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 бер. 2019 р.). Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. С. 5–8.

Благов М.Б. Формирование готовности студентов к использованию информационных технологий в педагогической деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Саратов, 2004. 155 с.

Данилова О.В. Подготовка студентов педагогичес- кого вуза к разработке электронных образователь- ных ресурсов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Чебоксары, 2010. 180 с.

Дущенко О.С. Формування готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет- технологій у професійній діяльності: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Ізмаїл, 2019. 296 с.

Ляш А.А. Методика обучения будущих учителей информатики использованию информационно- образовательных систем в профессиональной дея- тельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Мур- манск, 2015. 248 с.

Мазур Н.П. Сформованість когнітивного компоне- нту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профіль- ної школи. Освітологічний дискурс 2014. № 2. С. 128–140.

Ниматулаев М.М. Подготовка учителей к использо- ванию web-технологий для самостоятельного по- вышения квалификации: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02; 13.00.08. Москва, 2012. 404 с.

Пономарьова Н.О. Готовність вчителя інформати- ки до профорієнтаційної роботи на ІТ- спеціальності як педагогічна проблема. Інформа- ційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 59, № 3. С. 168–178.

Постова С.А. Підготовка майбутніх учителів інфо- рматики до розвитку творчого мислення старшок- ласників у позанавчальній діяльності: дис. канд.пе д. наук: 13.00.04. Житомир, 2018. 159 с.

Смирнова І.М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів техно- логій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04;13.00.02. Київ, 2018. 709 с.

Шроль Т.С. Формування ІКТ-компетентності май- бутніх учителів математики: дис. … канд. пед. на- ук: 13.00.04. Київ, 2017. 354 с.

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шия- нов Е.Н. Педагогика. 3-е изд. Москва: Школа- Пресс, 2000. 512 с.

Сластенин В.А., Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва: Академия, 2003. 192 с.