АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Василівна КАЦІМОН
http://orcid.org/0000-0002-4097-5211
Олена Олександрівна ХОДАКОВСЬКА
http://orcid.org/0000-0002-7620-8372
Вікторія Степанівна ФАЙ
http://orcid.org/0000-0002-0702-2558

Анотація

У роботі обґрунтовано можливості викори- стання інформаційно-комунікаційних техноло- гій у вивченні природничо-математичних дис- циплін у процесі підготовки молодших спеціалі- стів технічного профілю. Розглянуто ефектив- ність упровадження засобів сучасних ІКТ, зок- рема мультимедіа технологій у процесі вивчен- ня математичних дисциплін, що сприяє уріз- номанітненню способів оперування об’єктами вивчення, а також унаочненню навчальної ін- формації. Використання мультимедіа технологій дозволяє значною мірою підвищити мотива- цію навчання та пізнавальну активність, удо- сконалити професійний рівень майбутніх мо- лодших спеціалістів, застосовувати новітні інформаційні ресурси у професійній діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЦІМОН, О. В., ХОДАКОВСЬКА, О. О., & ФАЙ, В. С. (2021). АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4036
Розділ
Статті
Біографії авторів

Оксана Василівна КАЦІМОН, Черкаський державний бізнес-коледж

викладачка циклової комісії фундаментальних дисциплін

Олена Олександрівна ХОДАКОВСЬКА, Черкаський державний бізнес-коледж

викладачка циклової комісії фундаментальних дисциплін

Вікторія Степанівна ФАЙ, Черкаський державний бізнес-коледж

викладачка циклової комісії фундаментальних дисциплін

Посилання

Жалдак, М.І., Вітюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрії: посібник для вчителів. Київ: ДІНІТ, 2004. 168 с.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч. За ред. акад. М.І. Жалдака. К.: Навчальна книга, 2003. C. 13-26.

Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: учеб- но-методическое пособие. Москва: Высшая школа, 1980. 368 с.

Жалдак М.І., Вітюк О.В. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів. Київ: Техніка, 1997. 304 с.

Дьяконов В.П. Энциклопедия компьютерной алгебры: Москва: ДМК Пресс, 2009. 1267 с.

Клочко, В.І. Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навчально- методичний посібник. Вінниця: ВДТУ. 1997

Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика. Харків: Принт- Лідер, 2011. 414 с.

Морзе Н.В., Ігнатенко О.В. Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання. Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2010. Вип. 5. С. 31-39.

Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у ВНЗ: проблеми, стан і перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 2010. №.9. С. 20–34.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 540-ІХ. Дата оновлення 30.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (да- та звернення 10.04.2020).