ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Петрівна ШЕВЧЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-2026-9229
Ірина Сергіївна АВЕТІСОВА
http://orcid.org/0000-0002-1129-5794
Оксана Йосипівна БУРКОВСЬКА
http://orcid.org/0000-0003-4311-852X

Анотація

У статті досліджується проблема викори- стання інтерактивних методів викладання дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» у медичному університеті (на прикладі кейс-методу). Розроблені та теорети- чно обґрунтовані педагогічні умови викорис- тання інтерактивних методів у процесі викла- дання даної дисципліни. У цьому контексті детально розглянуто термін «умова».Доведено, що ефективність використання кейс-методу, який взято як основу, у процесі викладан ня англійської мови за професійним спрямуванням забезпечує сукупність педагогіч- них умов, які поділяються на процесуальні – підвищення мотивації студентів щодо вивчення англійської мови; поєднання кейс-методу з ін- шими методами, що використовуються при викладанні англійської мови; розробка методи- чного забезпечення дисципліни, а також окре- мих тем дисципліни, при вивченні яких буде використовуватися кейс-метод; зміна харак- теру відносин у системі «викладач-студент», та змістові – відбір змісту навчальної дисцип- ліни з урахуванням професійних мотивів сту- дентів, їх інтересів, потреб та цілей; структу- рування змісту навчального матеріалу; розроб- ка та впровадження змісту практичних за- нять, який представляє собою поєднання кейс- методу з традиційними методами навчання англійській мові. Проведено детальний аналіз кожної з умов. Обґрунтовано їхню суть, взаємозв’язки та фу- нкції. Визначено місце кожної з умов в процесі іншомовної підготовки студентів медичного університету. Доведено, що реалізація умов підвищення мотивації студентів щодо вивчення англійської мови та відбір змісту навчальної дисципліни з урахуванням професійних мотивів студентів, їх інтересів, потреб та цілей – сприяє розв’язанню протиріччя між недостат- нім рівнем засвоєння матеріалу з англійської мови та несформованістю мотивів. Реалізація другої процесуальної педагогічної умови – поєд- нання кейс-методу з іншими методами, що використовуються при викладанні англійської мови – сприяє модернізації та вдосконаленню традиційних методик викладання англійської мови. Дана умова пов’язана з відповідними змістовими умовами – структурування змісту навчального матеріалу та розробка й впрова- дження змісту практичних занять, який пред- ставляє собою поєднання кейс-методу з тради- ційними методами навчання англійській мові. Особлива увага приділяється методичному забезпеченню занять, на яких впроваджується кейс-метод, а також четвертій процесуальній умові, яка потребує зміни характеру відносин у системі «викладач-студент». Наголошено на важливості забезпечення сукупності всіх педагогічних умов, їх взає- мозв’язку та взаємозумовленості, що, в свою чергу забезпечить результативність викорис- тання кейс-методу у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЕВЧЕНКО, О. П., АВЕТІСОВА, І. С., & БУРКОВСЬКА, О. Й. (2021). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4038
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Петрівна ШЕВЧЕНКО, Донецький національний медичний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1

Ірина Сергіївна АВЕТІСОВА, Донецький національний медичний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1

Оксана Йосипівна БУРКОВСЬКА, Донецький національний медичний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовних та гуманітарних дисциплін №1

Посилання

Артюхина А.И., Чумаков В.И. Интерактивные методы обучения в медицинском вузе: практ. по- соб. Волгоград: ВГМУ, 2011. 32 с.

Ситуационный анализ или Анатомия кейс-метода. Ред. Ю.П. Сурмин. Киев: Центр инноваций и разви- тия, 2002. 286 с.

Кейс-стади в образовании. Сборник материалов для создателей кейсов с электронным сопровождением. Под ред. И. Кузнецова. Москва, 2007. 190 с.

Юлдашев З.Ю., Бобохужаев Ш.И. Инновационные методы обучения: Особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования: практ. пособ. Ташкент: „IQTISODMOLIYA”, 2006. 88 с.

Висоцкий С.В. Структура психолого- педагогических условий формирования поисково- творческой направленности личности в процессе обучения. Науковий вісник Південноукраїнського державного університету ім. К. Д. Ушинсько- го.Одеса, 1999. Вип. 8–9. С. 90–91.

Манько В.М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін. Соціалізація особистості: Зб. наук. праць Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова. Київ, 2000. Вип. 2. С. 153–161.

Щеголєва Т.А. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі ви- вчення дисциплін гуманітарного циклу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький: Націо- нальна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 2007. 246 с.

Сидоренко О., Чуба В. Ситуаційна методика на- вчання: теорія і практика : практ. посіб. Київ: Центр інновацій і розвитку, 2001. 256 с.

Шевченко О.П. Педагогічні умови використання кейс- методу в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Луганськ: Луганський наці- ональний педагогічний університет імені Тараса Шев- ченка, 2011. 245 с.

Абасов З. А. Анализ проблемной ситуации как акт творчества. Инновации в образовании. 2005. № 3. С. 125.

Леднев В.С. Содержание образования: Сущность, структура, перспективы: монографія. Москва: Вы- сшая школа, 1991. С. 75–90.

Атанов Г.А. Теория деятельностного обучения: монографія. Донецк: ДОУ, 2003. 104с.