МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Павлівна БАБЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-3957-0257

Анотація

У статті визначається місце рольової гри на заняттях із англійської мови у вищому навча- льному закладі. Увагу зосереджено на вивченні дисципліни «Іноземна мова» на неспеціальних факультетах. У статті проаналізовано сучас- ні вітчизняні та зарубіжні дослідження. За ре- зультатами аналізу виявлено інтерес педагогів до рольової гри як активного методу навчання англійській мові. В процесі практичного викла- дання дисципліни використовуються ігрові еле- менти, міні-ігри, рольові ігри. Місце вказаних прийомів на практичних заняттях визнача- ється в залежності від етапу навчання та мо- вної підготовки студентів. Виокремлено прин- ципи застосування рольових ігор протягом удо- сконалення лексичних навичок. Доведено ефек- тивність застосовування рольових ігор в проце- сі навчання студентів спілкуватися англійсь- кою мовою.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАБЕНКО, К. П. (2021). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕСПЕЦІАЛЬНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ЗВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4041
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Павлівна БАБЕНКО, Класичний приватний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та практики перекладу

Посилання

Власова Є.Г. Ігри у навчанні іноземних мов: інформаційно-бібліографічний список. Житомир, 2015. 8 с.

Цимбал C.В. Рольова гра на заняттях англійської мови як елемент комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2015. Вип. № 2. Ч. 2. С. 41–48.

Rahayu P. Role play strategy in teaching speaking. Jurnal Ilmiah Edu Research. 2015. Vol. №4. No.1. Juni. P. 61–70.

Alabsi Thuraya A. The Effectiveness of Role Play Strategy in Teaching Vocabulary. Theory and Practice in Language Studies. 2016. Vol. № 6, No. 2. Febru- ary. P. 227–234.

Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: материалы международной научно-практической онлайн-конференции. Минск: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2020. 284 с.

Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами: тези І Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції. Переяслав: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2019. 284 с.

Інноваційна педагогіка. Науковий журнал: наукове видання. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: 2020. Вип. № 21. Том 3. 234 с.

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV международной научной конференции. Уфа: Лайм, 2013. 238 с.

Стрекалова И.В. Роль инновационных методов обучения в языковой подготовке будущих специа- листов. Pedagogical Journal, 2019. Vol. № 9. С. 371– 377.

Чудайкина Г.М., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам: теория и практика. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2017. Т. 11. № 4. С. 82–92.

Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург: 2020. № 6 (96). Часть 3. Июнь.

с. (Електронна сторінка видання: https://research-journal.org/indexing/)

Rahman A. The Effect of Role-Play and Simulation Approach on Enhancing ESL Oral Communication Skills. International Journal of Research in English Education (UREE). 2018. October 26th. P. 63–71.

Англійська мова для повсякденного спілкування: підручник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. За ред. В.К. Шпака. Київ: Вища школа, 2000. 302 с.