ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Софія Володимирівна ДЕМ᾽ЯНИШИНА
http://orcid.org/0000-0002-0650-1020
Юлія Іванівна МЕДВІДЬ
http://orcid.org/0000-0001-9520-787X

Анотація

За результатами проведеного дослідження визначені психологічні особливості формування готовності майбутніх офіцерів запасу до служ- бово-бойової діяльності. Запропоновано корегу- вання процесу підготовки з урахуванням вияв- лених психологічних особливостей формування зазначеної готовності. Визначено необхідність: здійснювати навчання здобувачів за програмою підготовки офіцерів запасу за військово- обліковою спеціальністю – військовий психолог; науково-педагогічним працівникам кафедри підготовки офіцерів запасу переглянути на- повнення програми таким чином, щоб розкрити особливості і важливість усіх функцій Націо- нальної гвардії України, зокрема щодо участі у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо не- допущення масового переходу державного кор- дону з території суміжних держав, участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану та участі у виконанні завдань тери- торіальної оборони; застосування вправ та ігор на розвиток необхідних якостей та запобігання розвитку негативних якостей, які можна вико- ристовувати як під час занять за програмою підготовки офіцерів запасу так і в позаауди- торній діяльності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕМ᾽ЯНИШИНА С. В., & МЕДВІДЬ, Ю. І. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4042
Розділ
Статті
Біографії авторів

Софія Володимирівна ДЕМ᾽ЯНИШИНА, Національна академія Національної гвардії України

курсантка 130 навчальної групи гуманітарного факультету

Юлія Іванівна МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця науково-організаційного відділу

Посилання

Медвідь М.М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово- бойовій діяльності: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07. Харків: Національна академія Націона- льної гвардії України, 2015. 577 с.

Medvid M., Zvieriev M. Initiatives on social protection of anti-terrorist operation participants and the exprience Exchange on conducting military operations. Perspectives. 2018. No. 1. Р. 42–50.

Медвідь М.М., Звєрєв М.В. Забезпечення військ (сил) людськими ресурсами шляхом створення та розвитку соціальної інституції військових інструкторів як елемента механізму державного управ- ління. Актуальні проблеми державного управлін- ня. 2019. Вип. № 1 (55). С. 48–55.

Медвідь М.М., Іващенко П.О., Медвідь Ю.І., Звєрєв M.В. Методика порівняльного аналізу вивчення досвіду державного управління на прикладі соціального захисту військовослужбовців. Честь і закон, 2020. №2. С. 107–114.

Медвідь Ю.І. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна пробле- ма. Наука і освіта, 2017. № 2. С. 9–15.

Лодатко Є. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності та професійного самовизначення здобувачів освіти – майбутніх офіцерів запасу. Молодь і ринок, 2019. № 8(175). С. 16–22.

Медвідь Ю.І. Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово- бойової діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 43. С. 209–226.

Медвідь Ю.І., Водчиць О.Г., Медвідь М.М. Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2018. Вип. 1 (36). С. 184–192.

Приходько І.І., Медвідь М.М. Психологічні особли- вості службово-бойової діяльності військовослуж- бовців частин спеціальної охорони внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. Вип. 45, том 2. С. 194–196.

Медвідь М.М., Бабічев А.В., Дем’янишин В.М., Медвідь Ю.І., Бухун А.Г. Попереду змін у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації. Вісник Черкаського університету. Педагогіч- ні науки, 2016. № 14. С. 76–87.

Медвідь М.М., Павлов Я.В., Медвідь Ю.І., Тробюк Н.Ю., Дем᾽ янишин В.М., Александрова О.А. Шляхи формування та розвитку готовності офіцерів до управління їх підрозділами в умовах сумісного ви- конання завдань з підрозділами країн-партнерів України. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, 2018. № 14. С. 45–52.

Іванова Н.Г. Психологічні основи підготовки фахі- вців екстремальних професій. Проблеми екстре- мальної та кризової психології, 2010. Вип. 7. С. 148–157.

Анісімова А.О. Психологічні особливості сприяння самодетермінації професійного становлення майбутніх фахівців у ВНЗ. Актуальні проблеми пси- хології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016, Т. 9. Вип. 9. С. 21–29.

Цимбал І.В. Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншо- мовними науковими текстами. Вісник Національ- ного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка, 2011. № 1. С. 137–140.

Блохіна І.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління на- вчальними закладами. Вісник Національного тех- нічного університету України "Київський політех- нічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка, 2012. № 1. С. 82–85.

Панченко С.М. Психологічні особливості дорослої людини як суб’єкта навчання. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN