ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна ОЛІЙНИК
http://orcid.org/0000-0001-9340-4378

Анотація

Розглянуто результати дослідження щодо формування самоосвітньої компетентності студентів-аграріїв за допомогою інтерактивних комп’ютерних технологій. Висока швидкість розвитку науки швидко робить знання, набуті студентами в середній школі, застарілими і виявляє нагальну потребу у формуванні самоо- світньої компетентності. В умовах широкої комп’ютеризації та активного використання новітніх сучасних технічних розробок у повсяк- денному житті використання інтерактивних комп’ютерних технологій видається найбільш ефективним та перспективним напрямом формування самоосвітньої компетентності студентів університету.
Виділено чотири компоненти самоосвітньої компетентності: знання; мотивація; діяль- ність; спілкування. Відповідно до цих компоне- нтів розроблено критерії, показники та ін- струменти для визначення формування самоо- світньої компетентності студентів універси- тету за допомогою інтерактивних комп’ютерних технологій. Педагогічний експе- римент проходив з 2017–2019 років на базі Чер- нятинського коледжу Вінницького національно- го аграрного університету. Опитування охоп- лено 87 студентів чотирьох факультетів, 26 осіб були в контрольній групі та 61 – в експе- риментальній. З метою стандартизації поча- ткових результатів діагностичних тестів та анкет використано перцентилі. Після обчис- лення перцентилів для кожного компонента самоосвітньої компетентності була складена таблиця стандартизації.
Визначено чотири рівні компонентної сфор- мованості самоосвітньої компетентності: ни- зький, нижче середнього, вище середнього та високий. Метою формуючого етапу експериме- нту було модельне тестування формування самоосвітньої компетентності студентів уні- верситету за допомогою інтерактивних комп’ютерних технологій. Зроблено висновок, що студенти контрольної та експеримента- льної груп мають суттєві відмінності, спричи- нені не тільки випадковими факторами, але й певною законною причиною. Причиною стала експериментальна робота з реалізації струк- турно-функціональної моделі формування са- моосвітньої компетентності студентів універ- ситету за допомогою інтерактивних комп’ютерних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОЛІЙНИК, Н. А. (2021). ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4046
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна ОЛІЙНИК, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.

№ 1556-VII. ст. 1728. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Олійник Н.А. Підготовка майбутніх фахівців агра- рної галузі до професійної діяльності. Інноваційна педагогіка, 2018. Вип. 7. Том 2. С. 83-87.

Бухлова Н.В. Сутнісний зміст поняття «Самоосвітня компетентність» Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2008. № 1. С. 4.

Сагитова Р.Р. Формирование самообразовательной компетенции студентов вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин: дис. … канд. пед. наук:

00.01. Казань, 2011. 215 с.

Лавров Є.А., Перхун Л.П., Шендрик В.В. Математичні методи дослідження операцій: підручник. Суми: СумДУ, 2017. 212 с.

Титкова Л.С. Психодиагностика: учеб. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002. 80 с.

Шуклина Е.А. Технологии самообразования: социологический аспект. Е.А. Шуклина. Общественные науки и современность, 1999. № 5. С. 140–151.