ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сергій Володимирович ШАРОВ
http://orcid.org/0000-0001-5732-9980

Анотація

У статті розглядаються особливості орга- нізації освітнього процесу в закладах вищої освіти педагогічного спрямування. Зазначаєть- ся, що сучасні тенденції та вимоги зумовили глибинні процеси модернізації змісту вищої освіти та викликали певні зміни у структурі закладів вищої освіти. Запорукою успішності та популярності закладу вищої освіти є дос- татня кількість студентів та їх задоволеність освітнім процесом. Обґрунтовано, що організа- ція освітнього процесу повинна бути заснована на компетентнісному та студентоцентрова- ному підходах, урахуванні вікових особливостей здобувачів вищої освіти, профілі закладу вищої освіти. Побудовано структурно-функціональну схему підрозділів педагогічного університету, описано їх взаємодію зі здобувачами вищої осві- ти. Виявлено, що найбільш часто здобувачі спілкуються з викладачами та студентським самоврядуванням для вирішення питань організації освітнього процесу. Наголошено на тому, що комунікативні вміння та соціальна компе- тентність студенів є важливими складовими їх взаємодії з різними структурними підрозділа- ми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАРОВ, С. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4047
Розділ
Статті
Біографія автора

Сергій Володимирович ШАРОВ, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української і зарубіжної літератури

Посилання

Клімова А.В. Вдосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності ліцензійної та господарської діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Еко- номічні науки, 2020. № 2(90). С. 68–77. doi: 10.31713/ve220208.

Задорожна О.М. Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів в контексті системного підходу. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2011. №15(226). С. 6–13.

Міровська М. Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018. №7(81). С. 196–208. doi: 10.24139/2312-5993/2018.07/196-208.

Братко М. Структура освітнього середовища ви- щого навчального закладу. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, 2015. №135. С. 67–72.

Демідов Д.В. Моделювання технології організації навчального процесу у педагогічних університетах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06. Лу- ганськ: Луганський національний університет іме- ні Тараса Шевченка, 2009. 21 с.

Рогачова T. Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання. Психологія і осо- бистість, 2016. №2(2). С. 228–236.

Єфіменко С. Психологічні особливості студентського віку. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки, 2012. №103. С. 140–149.

Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. Вища освіта України, 2006. №4. С. 58–61.

Фальова О.Є. Психологічні проблеми та кризи в розвитку особистості студента. Педагогіка, психо- логія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2008. №7. С. 138–141.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Сінельнікова Н.О. Студентоцентроване навчання як домінанта розвитку вищої освіти. Вища освіта України: теоретичний науковий та науково- методичний часопис, 2015. №1(3). С. 211–215.

Гришина Н.М. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти: студентоцентрований підхід. Державне будівництво, 2019.

№2. URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/ db/article/view/67/62. doi: 10.34213/db.19.02.18.

Кулага І.В., Ткаченко О.В. Студентоцентрований підхід як освітня інновація у вищій освіті України. Ukraine – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers. 2016. С. 235–238.

Панфілов Ю.І., Фурманець Б.І. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Теорія і практика управління соціальними системами, 2017. №3. С. 55–67.

Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2009. №2. С. 41–51.

Семеног О., Вовк М. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університе- ту: [монографія]. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 284 с.

Sharova T., Zemlianska A., Sharov S. Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література. Scien- tific Notes of Ostroh Academy National University: Phi- lology Series, 2019. №8(76). С. 119–122. doi: 10.25264/2519-2558-2019-8(76)-119-122.

Семеног О.М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: Монографія. Суми: ВВП «Мрія-1», 2005. 404 с.

Жданюк Л.О. Соціально-психологічні особливості студентського віку. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки, 2017. №4-5. С. 28–40.

Павленко О.М., Шаров С.В., Москальова Л.Ю., Шарова Т.М., Коваленко А.С. Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 2019. №7(3), С. 106–121. doi: 10.30929/2307-9770.2019.07.03.10.