ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ: ЦІЛІ, УМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Евеліна Анатоліївна Анатоліївна БАЖМІНА
http://orcid.org/0000-0003-4750-8170

Анотація

У статті окреслено проблему застосування формувального оцінювання в освітньому процесі в закладах вищої освіти, задача якого пов’язана з підвищенням якості освіти. Сьогодні навички моделі формувального оцінювання стають усе більш затребуваними в навчанні, які можна застосовувати протягом життя – «навчання для навчання». Проаналізовано низку наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, педагогів щодо термінологій «формувальне» та «підсумкове оцінювання». Досліджено хто вперше в зарубіжній психолого-педагогічній літературі запропонував два види оцінювання – формувальне та підсумкове Розглянута різниця цих дефініцій англійською мовою в зарубіжних виданнях: assessment та evaluation. Визначено функції формувального та підсумкового оцінювання. Описані характеристики понять «оцінка» та «оцінювання» і сформульовані їх спільні родові ознаки. Представлені основні цілі формувального оцінювання: «оцінювання для навчання» й «оцінювання як навчання», які дають можливість досягти результатів на різних етапах заняття з використанням BYOD технологій (перед початком роботи, у процесі діяльності, наприкінці заняття). Визначено умови ефективного оцінювання та розроблені принципи формувального оцінювання для всіх учасників освітнього процесу. Проаналізовано стратегії оцінювання для досягнення певної мети залежно від етапу навчальної діяльності, очікуваних результатів і індивідуальної допомоги викладача студенту з ефективним використанням наявних ресурсів. Порівняно ознаки формувального, поточного та підсумкового оцінювання. В освітньому процесі головним чинником є психолого-педагогічний супровід процесу викладачем, який має проявлятися в ставленні викладача до студента як наставника. Запропонована структура проце- су формувального оцінювання, яка складається з п’яти етапів і являє собою повторюваний цикл. Зроблено висновок, що формувальне оцінювання являє собою визначальну педагогічну умову формування культури самостійної роботи студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАЖМІНА, Е. А. А. (2021). ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ: ЦІЛІ, УМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4048
Розділ
Статті
Біографія автора

Евеліна Анатоліївна Анатоліївна БАЖМІНА, Національний університет «Запорізька політехніка»

старша викладачка кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Посилання

Black P., Wiliam D. Assessment and Classroom Learning, Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. 1998. Vol. 5, No 1, P. 7–74, DOI: 10.1080/0969595980050102.

Морзе Н.В., Вембер В.П. Впровадження пірінгово- го оцінювання в освітній процес. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. № 6. 2019. С. 44–54.

Морзе Н.В., Вембер В.П., Гладун М.А. Використан- ня цифрових технологій для формувального оцінювання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Спец. видання. 2019. С. 202–214.

Локшина О. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу. Порівняльно-педагогічні студії. 2009. № 2. С. 107–113.

Perrenoud P. Pour un approche pragmatique de l’evaluation formative. Mesure et evaluation en educa- tion. 1991. Vol. 13, No 4. P. 49–81.

Cowie B., Bell B. A Mode of Formative Assessment in Science Education. Assessment in Education: Princi- ples, Policy and Practice. 1999. Vol. 6. No 1 (1 March). P. 101–116.

Black P. Formative Assessment and Curriculum Consequences. Curriculum and Assessment. Westport

: Greenwood Publishing Group, Incorporated, 2000. P. 7–24.

Black P., Wiliam D. Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan. 1998. Vol. 80 (2). P. 139–148. DOI: 10.1177/003172171009200119.

Wiliam D. Formative assessment: Getting the focus right. Educational Assessment, 2006. Vol. 11(3, 4), P. 283–289. DOI: 10.1080/10627197.2006.9652993.

Earl L. Assessment For Learning; Assessment As Learning: Changing Practies Means Changing Beliefs. Experts in Assessment series. Corwin Press, inc., Thousand Oaks, California. 2003.

Землянская Е.Н. Формирующее оценивание (оценка для обучения) образовательных достижений обучающихся. Современная зарубежная психология. 2016. Том 5. № 3. С. 50–58. DOI: 10.17759/jmfp.2015050306.

Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: метод. пособ. Самара: Учебная литература, 2007. 244 с.

Логвина И., Рождественская Л. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя- предметника: пособ. для учителя. Нарва, 2012. 50 с.

Курвитс М. Формирующее оценивание. Когда? Зачем? URL: https://www.youtube.com/watch?v= RhzWwcZjWNg&list=PLf7CBqXKVRrEUiWHBK1W8qP 77sdzVGLcY (дата звернення: 31.12.2019).

Коберник І. Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку. URL: https://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij- ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist- vyroku/ (дата звернення: 02.05.2018).

Словник.ua Тлумачний словник української мови в 11 томах. URL: https://slovnyk.ua/.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.

№ 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556- 18 (дата звернення: 10.10.2020)

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Словник української мови. Академічний тлумач- ний словник (1970-1980) URL: http://sum.in.ua/.

Гончаренко С.У. Український педагогічний слов- ник. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. 2-е изд. Киев: Рад. школа, 1972. 244 с.

Nichols P., Meyers J., Burling K. What is a Formative Assessment. Educational Measurement. Pearson Re- search Bulletin. 2008. No 5 (January). P. 1–2.

Вембер В.П. Впровадження технології BYOD для формувального оцінювання. Інноваційні технології в освіті: збірник матеріалів міжнародної науковотехнічної конференції, м. Івано-Франківськ, 9–11 квітня 2019 р. 2019. С. 45–47.

OECD-Center for Educational Research and Innova- tion. Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms, Paris: OECD Publishing, 2005. 282 p.

Землянская Е.Н. Новые формы оценивания образовательных результатов студентов. Психологическая наука и образование. 2015. Том 7. № 4. C. 103–114. DOI: 10.17759/psyedu.2015070410.

Куксо Е. Оценивание на доверии, или Как формирующее оценивание помогает научить учиться. URL: https://medium.com/direktoria- online/ochenka-23ddcff370d0

Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання: навчально-метод. посіб. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 102 с.