КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вікторія Олександрівна ФЕДОРОВА
http://orcid.org/0000-0003-2318-2153
Михайло Леонідович ШУЛЯК
http://orcid.org/0000-0001-7286-6602

Анотація

Однією з найважливіших складових концепції студентоцентрованого навчання є надання права здобувачам вищої освіти самостійно обирати певну частину навчальних дисциплін освітньої програми, тобто реалізувати свою індивідуальну освітню траєкторію. З огляду на це в статті здійснено критичний аналіз семи моделей реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, виділених в залежності від методики, покладеної в основу формування варіативної частини індивідуаль- ного плану: моделі, що передбачає повністю вільний вибір освітніх компонент; моделі вільного вибору в межах певного набору освітніх компонент; моделі вибору освітніх компонент суцільними блоками; моделі, що передбачає поєднання вільного вибору та суцільними бло- ками; моделі «major-minor»; моделі, що базується на концепції «вікно мобільності», а також моделі, яка передбачає комбінацію вище зазначених моделей. Наведено приклади формування індивідуальної освітньої траєкторії із застосуванням цих моделей. Визначено їх основні переваги та недоліки. Доведено, що немає «універсальної» моделі реалізації принципу вибірковості, яка була б найбільш ефективною для всіх можливих освітніх програм. При проектуванні кожної освітньої програми необхідно обґрунто- вувати вибір моделі, за якою здобувач буде здійснювати вибір дисциплін. Такий вибір буде в кожному випадку різним в залежності від особливостей галузі, спеціальності, наявних можливостей закладу вищої освіти, зокрема в напрямі міжнародного співробітництва тощо. При цьому основним критерієм вибору моделі реалізації принципу вибірковості повинна залишатись якість підготовки фахівця, його конкурентоспроможність на ринку праці та дотримання принципів студентоцентрованого підходу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФЕДОРОВА, В. О., & ШУЛЯК, М. Л. (2021). КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4050
Розділ
Статті
Біографії авторів

Вікторія Олександрівна ФЕДОРОВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економіки і підприємництва

Михайло Леонідович ШУЛЯК, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

доктор технічних наук, завідувач кафедри тракторів і автомобілів

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (дата звернення: 10.09.2020).

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми. URL: https://cutt.ly/mgTFbOk (дата звернення: 10.09.2020).

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 (дата звернення: 13.09.2020).

Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.

Безман А., Кавценюк М., Куделя М., Жерьобкіна Т., Стадний Є. Вибір без вибору: моніторинг вибіркових курсів у державних вишах. CEDOS: аналітичний центр, 2015. URL: https://www.cedos.org.ua/uk/articles/vybir-bez- vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u- derzhavnykh-vyshakh (дата звернення: 10.10.2020).

Рашкевич Ю.М. Освітні програми: побудова, опис, визнання. URL: https://cutt.ly/GgTJsTd (дата звернення: 13.09.2020).

Рашкевич Ю.М. Моделі реалізації принципу вибірковості. Нові стандарти вищої освіти. URL: https://www.facebook.com/groups/1512059079026 893/permalink/2612609988971791/ (дата звер- нення: 16.09.2020).

Шепелев А.И. Образовательные программы Liberal Arts: современные тенденции и перспективы раз- вития. Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество, 2018. Вып. 2. С. 39–42.

Довідник користувача ЄКТС 2015. URL: http://tnpu.edu.ua/include/ДОВІДНИК%20EKTS2. pdf (дата звернення: 15.09.2020).

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.