ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іванна Анатоліївна ЯРЕМЧУК
http://orcid.org/0000-0002-8770-1074

Анотація

У статі розглянуто особливості навчання дорослих у системі неперервної освіти педагогічних кадрів. Акцентовано увагу на дослідженні загальних тенденцій, притаманних системі підвищення кваліфікації вчителів, зосереджено увагу на динаміці освіти дорослих, у процесі якої слід зважати на особливості андрагогічного підходу, ґрунтованого на знаннях про дорослу людину, її вікові особливості, освітні й життєві потреби, досвід, здібності та можливості. Обґрунтовано психологічні закономірності навчання на етапі зрілості, серед яких: відбір організаційних форм навчання, методів і прийомів, індиві- дуальних і групових варіантів роботи з дорослими. Акцентовано увагу на психологічній спрямованості неперервної освіти. Проаналізовано освіту дорослих як важливу складову неперервної освіти, а також чинники, які впливають на ставлення уже сформованих спеціалістів до подальшого навчання та неперервного професійного росту. Виявлено, що специфіка навчання вже сформованих спеціалістів виражається чітко усвідомленою потребою в неперервному професійному розвиткові та зростанні.
Окреслено форми неперервної освіти та основні андрагогічні принципи навчання у системі післядипломної педагогічної освіти. У статті розглянуто сутність неперервного процесу навчання, який є основою системи підвищення кваліфікації освітян, проаналізовано особливо- сті організації процесу навчання працівників освіти, умови успішного досягнення усіх запланованих цілей у ході процесу підвищення їх кваліфікації.
Висвітлено організацію системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників як цілесп- рямованого безперервного удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯРЕМЧУК, І. А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4051
Розділ
Статті
Біографія автора

Іванна Анатоліївна ЯРЕМЧУК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Буренко В.М. Роль викладача у створенні сприятливих умов для навчання дорослих. Теоретичні питання освіти та виховання: зб. наук. праць. Ки- їв: КНЛУ, 2001. № 17. С. 179–181.

Вовк Л. Генезис пріоритетних тенденцій освіти дорослих в Україні. ІІ пол. XIX − 30-ті рр. XX ст.: дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ: Український держ. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгомано- ва, 1996. 411 c.

Гончаренко С.У. Дидактичні аспекти освіти дорослих. Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук пр. Київ: Пед. думка, 2012. Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих. С. 408–414. (До 20-річчя НАПН України).

Десятов Т. Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку XXI століття: зб. на- ук. пр. Черкаси: вид. Чабаненко Ю. А., 2011. С. 184–189.

Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. М.: Просвещение, 1985. 128 с.

Лейтес Н.С. Возрастные предпосылки умственных способностей. Советская педагогика, 1974. № 1. С. 97–107.

Ніколенко Л.Т. Андрагогічний підхід до навчання педагогів у системі післядипломної освіти. Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Кіровоград, 28–29 жовт. 2009 р.). Кіровоград: КО- ІППО ім. В. Сухомлинського, 2009. С. 284–287.

Siebert H. Erwachsenen Bildung als Bildunghilfe. Berlin: Luchterhand, 1996. 325 s.

Knowles, M.S. Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning. San Franisco: Jossey- Bass, 1984. 328 p.

Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1998.

Колосова Н.А. Образование взрослых – ключ к ХXI веку. URL: http://pi.sfedu.ru/university/publish

/pednauka/2003_1/03kolosova.htm.

Образование взрослых: опыт и проблемы. Под ред. С. Вершловского. СПб.: Знание, 2002. 165 с.

Павлова О.В. Информальное образование как условие социальной адаптации лиц третьего возраста. Постдипломное образование: ресурсы иновационного развития: материалы международной научно-практич. конф. каф. педагогики и андрагогики. СПб., 2013.

Мєзєнцева Л.В. Обучение взрослых: о формах и методах. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie- vzroslyh-o-formah-i-metodah/viewer

Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. М.: Совершенство, 1998.

Возгова З.В. Принципы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников. Современные проблемы науки и образования, 2011. № 3. URL: http://www.science- education.ru/97-4661.

Гладкова О.С. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров в современной Германии в контексте непрерывного образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагоги- ка, история педагогики и образования». Чебоксары: Чувашский гос. пед. ун-т имени И. Я. Яковле- ва, 2009. 220 с.