КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Таміла Вікторівна ДЖАМАН
http://orcid.org/0000-0003-2257-0875

Анотація

Наукову розвідку присвячено актуальній педагогічній проблемі – діагностиці готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання. Проблема полягає у наявності суперечностей між соціальним замовленням на підготовку компетентного вчителя, здатного до організації спільного навчання дітей з особливими освітніми потребами й нормальним розвитком, та невідповідністю вимог рівню професійної готовності вчителів початкової школи і недостатнім навчально-методичним та діагностичним забезпеченням цього процесу. Мета статті полягає у виокремленні структурно-змістових компонентів готовності вчителів початкових класів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, критеріїв, показників, рівнів готовності вчителів до роботи в умовах інклюзивного навчання, що надає можливість провести об´єктивну діагностику. Рівні визначено не лише за ступенем сформованості компонентів, критеріїв і показників їх вияву в професійній діяльності, а й з урахуванням неперервності, поетапності процесу, поступового ускладнення, розширення сфер діяльності, підвищення складності навчальних завдань у професійному контексті. На основі теоретичного аналізу й узагальнення даних експериментальних досліджень, власного педагогічного досвіду виявлено, що готовність вчителя до роботи в умовах інклюзивного навчання ‒ це єдність чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного, особистісно-рефлексивного та комунікативного. Визначені компоненти реалізуються за допомогою мотиваційно-аксіологічного, пізнавально-процесуального, рефлексивно-оцінного, діяльнісно-комунікативного критеріїв, до кожного з яких дібрано однакову кількість показників для оптимізації процесу діагностики. Відповідно до критеріїв виділено такі рівні підготовки вчителів для освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання: високий, достатній, середній, низький

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЖАМАН, Т. В. (2021). КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4052
Розділ
Статті
Біографія автора

Таміла Вікторівна ДЖАМАН, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кабінету виховної роботи та позашкільної освіти

Посилання

Бекирова, А.Р. Проблема формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів: аксіологічний аспект. Нові технології навчання: наук.-метод. збірник, 2016. Вип. 89. Ч. 1. С. 81–87.

Безпалько О. Формування готовності студентів педвузу до проектування організації виховної діяльності: дис…канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Київ, 1998. 190 с.

Мартинчук О.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. URL: http://www.psyh.kiev.ua

Соловей Т., Чайковський М. Змістові компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький, 2013. №1(7). С. 220–224.

Чайковський М. Інклюзивна компетентність як складова професійної компетентності суб´єктів навчально-виховного процесу. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2012. №2. С. 15–21.

Оралканова И.А. Формирование готовности учителей начальных классов к работе в условиях инклюзивного образования: дис… д-ра философии, спец.: 6D010300. Алматы, 2014. 163 с.

Шевців З.М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: монографія. Київ: ЦУЛ, 2017. 384 с.

Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Київ: Україна, 1998. 343 с.

Кыверялг А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус, 1980. 334 с.

Мартиненко С. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичний посібник. Київ: Сім кольорів, 2010. 262 с.