УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Богдан Романович ГУБА
http://orcid.org/0000-0003-0986-2910

Анотація

У статті йдеться про потребу в конкретизації функцій викладачів під час управління освітньою діяльністю студентів, розроблення теоретичних і методичних положень, які характеризують взаємодію суб’єктів освітньої діяльності, управлінських дій викладачів і самоуправлінських дій студентів в освітніх процесах, рівнів сформованості управлінської культури. Також описано психологічні особливості педагога як керівника та управлінця в освітній галузі. Здійснено аналіз становлення інформаційної культури як окремого від культури напряму в цілому. Розкрито сутність управлінської культури, а саме визначено, якими навичками має володіти педагог для того, щоб бути компетентним у своїй професійній діяльності. Окремо визначено поняття «діяльність» як динамічна системи взаємодії суб’єкта зі світом. У статті також приділено увагу культурі управління та її ключовим функціям у професійній діяльності педагога. Описано, як кваліфіковане управління через систему методичної роботи може сприяти підвищенню управлінської діяльності педагога. Також у статті йдеться про конкретизацію функцій викладача з управління освітньою діяльністю студентів, а також наведено перелік завдань, які потрібно вирішувати педагогу в ході виконання своїх професійних обов’язків, для досягнення максимально ефективного результату.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГУБА, Б. Р. (2021). УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4053
Розділ
Статті
Біографія автора

Богдан Романович ГУБА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

Посилання

Авер’янов В.Б. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог. Право України, 2003. № 9. С. 24–30.

Атаманчук Т.В. Теория государственного управления. М., 1997. 316 с.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління. Київ: МАУП, 1997. 112 с.

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Київ: Ін Юре, 2003. 244 с.

Луговий В. Державне управління як галузь професійної діяльності, академічної підготовки, наукових досліджень. Вісник УАДУ при Президентові України, 1999. № 3-4. С. 108–134.

Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти. Київ: Ніка-Центр, 2000. 332 с.

Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): автореф. дис. … д-ра психол. наук. Київ, 2001. 36 с.

Крижко В.В. Менеджмент в освіті. Київ, 1998. 192 с.

Приходько Н.И. Управление школой-гимназией: наука и искусство. Запорожье: ЗДУ, 1995. – 61 с.

Селіверстова Н.І. Підготовка менеджерів в альтернативній вищій школі: теоретико-методичний аспект. Запоріжжя: Поліграф, 1999. 159 с.

Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980. 335 с.

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М.: ИПП; Воронеж: МОДЭК, 1996. 384 с.

Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1979. 150 с.

Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М.: Издательство Московского университета, 1984. 105 с.

Яресько К.В. Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти: дис.. … канд.. пед.. наук: 13.00.01. Київ, 1999. 211 с.

Афанасьев В.Г. Человек: общество, управление, информация: Опыт системного подхода. М.: URSS. 2013. 208 с.

Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект. М.: Экономика, 2003. 428 с.

Бинкин Б.А. Эффективность управления: наука и практика. М.: Наука, 1982. 144 с.

Рогова Т.В. Персоналізований підхід в управлінні педагогічним колективом школи. Харків: Нове слово, 2006. 300 с.

Набока Б.С. Архітектоніка управлінської культури директора школи в констексті соціальноекономічних вимог. Управління школою, 2011. № 22–24. С. 15–19.

Березняк Е.С. Важнейшее звено управления школой. Киев: Радянська школа, 1981. 181 с.

Бодалев А.А. Психологические трудности общения и их преодоление. Педагогика, 1992. № 5–6. С. 65–70.

Ярковой О.М. Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядіпломної освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 – соціальна педагогіка. Запоріжжя, 2001. 281 с.